III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Koszykówki

Nie ma większej radości dla drużyny niż zwycięstwo na boisku, III miejsce zdobyły dziewczęta podczas zawodów 1/4 Finału Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w koszykówce.

Zawody to zawsze czas pełen emocji, choć to nie pierwsze miejsce, to z pewnością niezwykle znaczący krok w drodze do sukcesu. Zajęcie trzeciej pozycji wymaga nie tylko talentu, ale także wytrwałości, determinacji i współpracy zespołowej. Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz wraz z Przewodniczącym Rady Arturem Konopelskim i radnymi podarowali drużynie piłki do koszykówki. Nowy sprzęt będzie nie tylko narzędziem treningowym, ale także symbolem wsparcia.

Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!.

czytaj więcej

Dwa nowe kontenery sportowe w miejscowości Żeńsko

W dniu dzisiejszym (26.03) w Urzędzie Gminy w Krzęcinie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Anną Bańkowską a Gminą Krzęcin reprezentowaną przez Wójta Bogdana Wojciecha Brzustowicza i Skarbnika Joannę Witkowską.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski w Szczecinie na rozwój małej infrastruktury sportowej gmina otrzymała dofinansowanie i będzie mogła zakupić 2 nowe kontenery sportowe dla kadry sportowej. W zakresie realizacji zadania przewidziano również utwardzenie terenu pod kontener oraz zakup wyposażenia szatni (ławki, szafki bhp, stoliki). Warto dodać, że dla Sołectwa Żeńsko zakupiono już wiaty dla zawodników, wykonano prace ziemne i porządkowe na obiekcie sportowym oraz zakupiono kontener.

Całkowity koszt zadania to 80.000,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł. Termin realizacji inwestycji planowany jest do 30 listopada 2024 r.

czytaj więcej

Kontynuacja Klubu Senior + w Chłopowie

Kolejne dofinansowanie, które otrzymała Gmina Krzęcin to środki na kontynuację funkcjonowania Klubu "Senior+" w Chłopowie. Bieżąca działalność Klubu polega na zapewnieniu usług wspomagających i dostosowanych do potrzeb seniorów, w szczególności edukacyjnych, kulturalnych oraz aktywności ruchowej. Zajęcia w WDK Chłopowo odbywają się w wymiarze 20h tygodniowo. W ramach tych godzin prowadzone są warsztaty z rękodzieła, kulinarne, sportowe, edukacyjne oraz pogadanki i prelekcje z różnych dziedzin nauki, kultury i psychologii. Zadaniem Klubu jest również aktywizowanie i zaangażowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i integracji międzypokoleniowej czy społecznej. Warto dodać, że uczestnictwo w zajęciach „Senior +” jest nieodpłatne.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie w wysokości 51.721,00 zł, a wkład własny beneficjenta to 66.358,00 zł.

czytaj więcej

Utworzenie nowego Klubu Senior + w Objezierzu

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, po ogłoszeniu wyników naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł I, Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie na utworzenie drugiego Klubu Senior+, który powstanie w miejscowości Objezierze. Ta forma placówki cieszy się dużą popularnością w gminie i jest bardzo potrzebna w mniejszych środowiskach. Projekt odpowie na istotne i faktyczne potrzeby Seniorów, a efekty przyczynią się do poprawy sytuacji osób starszych w obszarze edukacji, aktywizacji i usług. Zakres zadania będzie obejmował remont wnętrza budynku tj.: pomieszczeń kuchni, sali głównej, przedsionka oraz dwóch toalet. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupionych zostanie 10 stołów i 30 krzeseł, mobilny stolik na projektor, ekran projekcyjny, zestaw targowy i zastawa stołowa.

Realizacja zadania publicznego przyczyni się do zwiększenia dostępności i doskonalenia usług opiekuńczych, przeciwdziałania izolacji i samotności osób starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, promowania więzi międzypokoleniowych.

Kwota otrzymanego dofinansowania 133.531,00 zł, wkład własny gminy 40.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji określa się od 1 czerwca do 30 grudnia 2024 r.

czytaj więcej

Książki dla przedszkolaków

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Krzęcin zakwalifikowała się do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Organ prowadzący Szkołę Podstawową w Krzęcinie otrzyma dofinansowanie dla biblioteki szkolnej w wysokości 3 tys. zł na Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie . Wójt Gminy Krzęcin zapewni 20% finansowego wkładu własnego w wysokości 750 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3.750,00 zł. Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

czytaj więcej

Dofinansowanie na projekt dotyczący zmian klimatycznych

W dniu 15 marca 2024 r. otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnej ocenie i wyborze do dofinasowania naszego projektu: „Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności w kontekście postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Gminy Krzęcin”.

         Celem projektu jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społecznej związanej z przystosowaniem do zmian klimatu oraz zapobieganiem ryzykom wynikającym ze zmian klimatycznych, zanieczyszczeniami i klęskami żywiołowymi. W osiągnięciu tego celu pomocna okazuje się metoda „małych kroków”, która prowadzi do zmniejszenia tempa niekorzystnych zmian w zakresie klimatu, a tym samym do ochrony przyszłych pokoleń przed ich skutkami.

Realizacja projektu w zakresie sfery społeczno-gospodarczej polegać będzie na: 1) poszerzeniu wiedzy o klimacie oraz zasobach wodnych; 2) zwiększeniu odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania w kontekście postępujących zmian klimatycznych oraz braku poszanowania dla zasobów wodnych; 3) kształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy o klimacie oraz zasobach wodnych w codziennych działaniach; 4) zwiększeniu świadomości w zakresie  efektywnego i zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów wodnych; 5) motywowaniu do działania na rzecz ochrony klimatu, ochrony zasobów wodnych oraz efektywnego wykorzystania wody; 6) zmniejszeniu śladu węglowego poprzez wykorzystani postępu technologicznego; 7) zrozumienie, akceptacja i poparcie dla działań podejmowanych na szczeblu lokalnym w zakresie ochrony klimatu, zasobów wodnych oraz ich efektywnego wykorzystania.

W ramach projektu zostaną zorganizowane konferencje i warsztaty na temat następstw i skutków nieprawidłowych zachowań, które prowadzą do nieodwracalnych zmian klimatycznych. Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie projektor multimedialny z ekranem, laptop i aparat fotograficzny ze statywem. Akcja promocyjna na temat zmiany klimatu i wpływu na środowisko będzie również prowadzona w mediach społecznościowych. 

Koszt całkowity projektu wynosi 88.810 zł, w tym wysokość dofinasowania stanowi 75.488,50 zł, a wkład własny gminy - 13.321,50 zł.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny