Pozostałe projekty

REMONT DACHU ŚWIETLICY W CHŁOPOWIE

 dach

W listopadzie 2022 r. zakończył się remont dachu Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie. Inwestycja została w całości pokryta z środków własnych.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 169 568 zł

 

MODERNIZACJA TRYBUN NA TERENIE BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GRANOWO

W październiku 2022 r.  została zakończona modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w miejscowości Granowo. Koszt tej inwestycji wyniósł 85 521,90 zł z czego 30 000 zł Gmina Krzęcin  otrzymała jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z programu „Modernizacja trybun na terenie boiska sportowego w miejscowości Granowo w ramach poprawy małej infrastruktury sportowej”.

 

ZAKUP ŁODZI RATOWNICZEJ DLA OSP KRZĘCIN

LodzOSP

W lipcu 2022 r.  została dostarczona łódź ratownictwa przeciwpowodziowego GOMAR 500 z silnikiem zaburtowym wraz z przyczepą podłodziową dla OSP Krzęcin.

Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 137 000 zł i został sfinansowany ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”, ogłoszonym w ubiegłym roku w ramach walki z pandemią, w którym Gmina Krzęcin zdobyła III miejsce i uzyskała nagrodę w wysokości 250 000 zł.

 

PRZEBUDOWA ODCINKA JEZDNI NA UL. OSIEDLOWEJ
W GRANOWIE

Przebudowa odcinka jezdni na ul. Osiedlowej w Granowie zakończyła się we wrześniu 2018 r. Wykonany został odcinek drogi o długości 181,5 mb i 4 m szerokości.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 163 011 zł (w tym 130 408 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY OSIEDLU MIESZKA I-go
W KRZĘCINIE

 

Przebudowa chodników przy osiedlu Mieszka I-go w Krzęcinie zakończyła się we wrześniu 2018 r. Wykonanych zostało ok. 726 m2 chodnika w tym dojścia do klatek schodowych w budynkach.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 125 342 zł (w tym 100 275 zł z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa)

 

PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W KRZĘCINIE

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie zakończyła się w sierpniu 2018 r. Wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna o długości 488 mb oraz 1138 m2 chodnika wraz z dojazdami i parkingami.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 078 445 zł (w tym 539 222 zł z rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019)

 

USUWANIE AZBESTU W GMINIE KRZĘCIN

Pragnę przypomnieć, że od 2015 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udzielał Gminie Krzęcin dofinansowania w formie dotacji na realizację zadania polegającego na: „Usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzęcin”.
Corocznie składane przez gminę wnioski o udzielenie dofinansowania miały na celu, oprócz oczyszczania terenu gminy z azbestu i eliminacji jego szkodliwego wpływu na zdrowie i środowisko, głównie pomoc finansową dla mieszkańców w utylizacji wyrobów zawierających azbest.
W latach 2015-2017 dzięki uzyskanym środkom usunięto i unieszkodliwiono z 82 nieruchomości łącznie prawie 189 ton azbestu. Łączny koszt zadania wyniósł 89 957,28 zł i w całości został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Rok

Ilość usuniętego azbestu

Koszt

Liczba uczestników

2017

53,46 tony

26 821,11 zł

25

2016

53,31 tony

24 746,49 zł

26

2015

82,00 tony

38 389,68 zł

31

Razem

188,77 tony

89 957,28 zł

82

 

ZABEZPIECZENIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW W OBJEZIERZU

Zabezpieczenie i rekultywacja składowiska odpadów w m. Objezierze gm. Krzęcin zakończyła się we wrześniu 2017 roku. Wykonano czynności związane z uporządkowaniem terenu, uzupełnieniem okrywy rekultywacyjnej, montażem studni gazowych, pielęgnacją zieleni, odtworzeniem piezometru oraz wykonano ogrodzenie i zamontowano tablice informacyjne.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 90.132 zł (w tym 41.548 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

 

BUDOWA CHODNIKA W RAKOWIE

  

Budowa chodnika w Rakowie była przeprowadzona w lipcu 2017 roku. Wykonany został odcinek 331,2 mb chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 665032Z (Rakowo-Raduń).

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 191.435 zł

 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ KRZĘCIN - kol. SOBOLEWO, SIEROSŁAWIEC, BOGUSZYCE

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzęcin - kolonia Sobolewo, Sierosławiec, Boguszyce była przeprowadzona w 2016 roku. W ramach projektu powstał wodociąg z rur PCV o długości 3292m w tym 251m sieci wodociągowej oraz 4 hydranty pożarowe. Budowa została zakończona w listopadzie 2016 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 197 844 zł (w tym 96 712 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie)

 

BUDOWA CHODNIKA W RAKOWIE

  

Budowa chodnika w Rakowie była przeprowadzona w 2016 roku. Wykonany został odcinek 150 m chodnika wzdłuż drogi powiatowej 2212Z.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 37 000 zł (w tym 29 600 zł z Powiatu Choszczeńskiego)

 

REMONT DROGI GMINNEJ NR 680009Z DO MIEJSCOWOŚCI SOBIERADZ

Remont drogi gminnej nr 680009Z do miejscowości Sobieradz został przeprowadzony w 2016 roku. W ramach tego zadania, mającego na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu na drodze gminnej, wykonana została nawierzchnia bitumiczna o długości łącznej 838,9 metrów.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 579 430 zł (w tym 273 545 zł z Urzędu Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie)

 

PODWYŻSZENIE  PIŁKOCHWYTÓW ZESPOŁU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W CHŁOPOWIE

Przebudowa piłkochwytów przy ogrodzeniu Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Chłopowie została przeprowadzona w 2016 roku. W ramach inwestycji została dokonana wymiana słupów 6m na 8m oraz całość wygrodzona ochronną siatką propylonową o wysokości 8m. Projekt został dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 36 900 zł (w tym 18 300 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomoskiego w Szczecinie)

 

BUDOWA CHODNIKÓW W NOWYM KLUKOMIU

Inwestycja ta, realizowana w pasie drogi powiatowej nr 2229Z, jest wynikiem porozumienia zawartego przez Gminę Krzęcin z Powiatem Choszczeńskim w dniu 24 czerwca 2015 r. Zasady finansowania przewidywały, że każda ze stron porozumienia, wniesie udział w wysokości 50% wartości zadania, w ramach którego wykonano prawie 600 metrów chodnika o szerokości 1,5 m.  

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 240 tys. zł w tym dotacja z budżetu Powiatu Choszczeńskiego w wysokości 108 tys. zł.

 

PRZEBUDOWA I REMONT ULICY JEZIORNEJ W KRZĘCINIE

Przebudowa i remont ulicy Jeziornej w Krzęcinie zostały przeprowadzone w 2015 roku. W ramach tego zadania, mającego na celu poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu na drodze gminnej łączącej dwie drogi powiatowe, wykonana została nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o długości łącznej 413 metrów wraz z odwodnieniem.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 293 754 zł (w tym 146 000 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ SŁONICE - OBJEZIERZE 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2231Z Słonice - Objezierze wraz ze skrzyżowaniem drogi nr 2212Z” została przeprowadzona w 2014 roku. W ramach projektu wymieniona została nawierzchnia bitumiczna o długości 3,2 km, powstało nowe skrzyżowanie dróg 2231Z i 2212Z, wyspa spowalniająca wraz z azylem dla pieszych oraz chodnik w miejscowości Objezierze. Inwestycja została zrealizowana w porozumieniu między Powiatem Choszczeńskim i Gminą Krzęcin. Wkład własny gminy wyniósł 376 214 zł.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 881 070 zł
NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH: 940 535 zł
POWIAT CHOSZCZEŃSKI: 564 321 zł

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2024, imieniny: Leona i Łukasza