Projekty finansowane z UE

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO GMINY KRZĘCIN POPRZEZ WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH NAGROBKA OTTO BEYERA ORAZ WYDANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ pt. „Bitwa pod Granowem 1627"

OTTO bitwa

W grudniu 2022 r, zostały zakończone prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku Otto Beyera znajdującym się na cmentarzu komunalnym w miejscowości Żeńsko. Nagrobek Otto Beyera niesie za sobą wartość emocjonalną związaną z historią regionu. Prace polegały na rekonstrukcji elementów rzeźbiarskich – figury Żniwiarki oraz tablicy inskrypcyjnej.

W czerwcu 2022 r. została opublikowana książka „Bitwa pod Granowem. 3 sierpnia 1627 r.”. W swojej obszernej monografii przedstawia aktualny stan badań nad okolicznościami, przebiegiem i znaczeniem tego ważnego wydarzenia militarnego z czasów wojny trzydziestoletniej (1618-1648). 

prowInwestycja została dofinansowana  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 146 330 zł       DOFINANSOWANIE: 51 705 zł 

a

 

MODERNIZACJA ŚWIETLICY  WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W CHŁOPOWIE

wdk

Prace remontowe w Wiejskim Domu Kultury w Chłopowie zakończyły się w grudniu 2022 r. W ramach remontu zmodernizowano pomieszczenia wewnątrz budynku (m.in. sala główna, pomieszczenie kuchenne, toalety, szatnia). Projekt otrzymał dotację z Programu "Senior+".

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 172 200 zł       DOFINANSOWANIE: 157 054 zł 

a

MODERNIZACJI BOISKA ZESPOŁU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIELĘCINIE

boisko

W grudniu 2022 r. zakończyła się modernizacja boiska przy KK w Mielęcinie. W ramach przedsięwzięcia wymieniona została nawierzchnia, zakup i montaż sprzętu sportowego: bramek do piłki ręcznej, koszy do koszykówki oraz bramek do piłki nożnej. Zadanie to było współfinansowane ze Środków Unii Europejskiej dla operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 r.

Mielecin

prow

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 307 008 zł       DOFINANSOWANIE: 121 951 zł 

a

 

"ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD JEZIOREM KRZĘCIŃSKIM POLEGAJĄCE NA BUDOWIE ŚCIEŻKI SPACEROWO-ROWEROWEJ SZEROKOŚCI 2,0 M, BUDOWIE OŚWIETLENIA SOLARNEGO, BUDOWIE POMOSTU Z PLATFORMĄ WIDOKOWĄ NA JEZIORZE, BUDOWIE DWÓCH PAWILONÓW SOCJALNYCH ORAZ INNYCH ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ", Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

loga

scieżka

bp

W ramach inwestycji powstały:

- ścieżka spacerowo-rowerowa o długości ok. 1,5 km,
- pomost pływający z platformą widokową na Jezioro Krzęcińskie,
- lampy solarne,
- pawilony socjalne,
- przebudowa drogi gminnej wraz z małą architekturą.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznej w ramach zdegradowanego popegeerowskiego obszaru gminy Krzęcin położonego nad jeziorem Krzęcińskim, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza tego obszaru, która przełoży się na wzrost atrakcyjności jego wizerunku.

Budowa zakończyła się w 2021 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

loga

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1.265.673,75       DOFINANSOWANIE:  1.120.382,85 zł

a

 

"GRANTY PPGR”- WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM"

ppgr

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz Internetu. W ramach grantu Gmina Krzęcin otrzymała wsparcie w formie laptopów, oprogramowania i akcesoriów dla 143 osoby.

Dofinansowanie projektu gmina otrzymała z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 453 532   

a

 

"BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ WRAZ ZE STREFĄ RELAKSU ORAZ PLACEM ZABAW" PRZY UL. MIESZKA I-go W KRZĘCINIE

placzabaw

W ramach inwestycji powstały:

prow- Zestaw zabawowy (zestaw sprawnościowy, pomost tunelowy ze schodami, betonowy stolik do gry w szachy, ławki, bujak sprężynowy, huśtawki, karuzela, linarium),
- Siłownia plenerowe (biegacz, narciarz na pylonie, orbitrek, twister na pylonie, wahadło na pylonie, wyciskanie siedząc na pylonie).

liderBudowa zakończyła się w sierpniu 2020 r. Projekt został dofinansowany w ramach PROW 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej".

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 54.144,60       DOFINANSOWANIE:  32.683,42 zł

a

 

"PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI KĄPIELISKA WIEJSKIEGO POPRZEZ BUDOWĘ POMOSTU PŁYWAJĄCEGO NAD JEZIOREM CHŁOPOWO"

 pomost

logoW ramach projektu został utworzony pomost pływający o długości 25mb oraz trap dojściowy. Montaż pomostu zakończył się w lipcu 2020 r. Projekt został dofinansowany z Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 79.950,00       DOFINANSOWANIE:  65.471,00

a

 

"MONTAŻ LAMP SOLARNYCH NA ZESPOŁACH REKREACYJNO-SPORTOWYCH ORAZ REMONT PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: OBJEZIERZE, RAKOWO, PRZYBYSŁAW"

lampa1 lampy

logoMontaż lamp solarnych na zespołach rekreacyjno-sportowych zakończył się w czerwcu 2020 r. Zespoły objęte projektem otrzymały po 2 lampy solarne na obiekt. Celem projektu jest zwiększenia atrakcyjności obszaru LGD „Lider Pojezierza”, a także pozwoli poprawić walory turystyczne gminy. Projekt został dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 82.410,00       DOFINANSOWANIE:  52.436,00

 

"NOWOCZESNA SZKOŁA - KOMPETENTNY UCZEŃ"

logo"Nowoczesna Szkoła - kompetentny Uczeń". Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przewidziany termin realizacji to luty 2020 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 966.677,50       DOFINANSOWANIE:  866.537,50

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRANOWO

kanalizacja

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo". W ramach inwestycji powstanie sieć przesyłowa tłoczna o długości łącznej 1.201 m oraz sieć grawitacyjna o długości łącznej 2.981 m, 5 przepompowni ścieków a także zostanie zmodernizowana istniejąca przepompownia główna. Inwestycja dofinansowana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 listopada 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2.456.000 zł       DOFINANSOWANIE:  1.562.505 zł

.

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzęcinie wraz z wykorzystaniem OZE

szkola

logoTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie rozpoczęła się w październiku 2017 r. Wykonane zostaną prace związane z ociepleniem ścian wraz z fundamentami, wymianą pokrycia dachowego, stolarka okien i drzwi oraz rozbudowaniem systemu grzewczego i elektrycznego. Inwestycja została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120. Planowany termin realizacji zadania to 31 sierpnia 2018 r.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2.989.281 zł       DOFINANSOWANIE: 2.225.161 zł

.

 

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY KULTURALNO-NAUKOWE

spotkaniePolsko-Niemieckie Warsztaty Kulturalno-Naukowe odbyły się w czerwcu 2017 r. pod nazwą „Krajobraz kulturowy Gminy Krzęcin – Pogranicze Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego”, które miały charakter interdyscyplinarny i obejmował wystąpienia specjalistów z różnych dziedzin. Warsztaty były podzielone na 2 panele, z których jeden dotyczył ogólnej charakterystyki krajobrazu kulturowego obu gmin partnerskich, a drugi wybranych zagadnień z przeszłości.
Projekt otrzymał dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA ze środków Europejskiego Programu Współpracy Interreg Va Meklemburgia – Pomorze Przednie w ramach Małych Projektów.

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 6 794,5 €       DOFINANSOWANIE:  5 775,3 €

a

 

SAMOCHÓD POŻARNICZY RATOWNICZO-GAŚNICZY MAN

osp

logoSamochód pożarniczy ratowniczo-gaśniczy MAN z napędem na 4 koła, jest wyposażony w zbiorniki na wodę o pojemności 4680 litrów oraz pianotwórczy o pojemności 470 litrów i autopompę, linię szybkiego natarcia z prądownicą, działko wodno-pianowe i maszt oświetleniowy. Przekazany w sierpniu 2017 r. dla Krzęcińskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Pojazd został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oraz dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 853 000 zł      DOFINANSOWANIE: 643 000 zł

a

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza