Kontynuacja Klubu Senior + w Chłopowie

Kolejne dofinansowanie, które otrzymała Gmina Krzęcin to środki na kontynuację funkcjonowania Klubu "Senior+" w Chłopowie. Bieżąca działalność Klubu polega na zapewnieniu usług wspomagających i dostosowanych do potrzeb seniorów, w szczególności edukacyjnych, kulturalnych oraz aktywności ruchowej. Zajęcia w WDK Chłopowo odbywają się w wymiarze 20h tygodniowo. W ramach tych godzin prowadzone są warsztaty z rękodzieła, kulinarne, sportowe, edukacyjne oraz pogadanki i prelekcje z różnych dziedzin nauki, kultury i psychologii. Zadaniem Klubu jest również aktywizowanie i zaangażowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i integracji międzypokoleniowej czy społecznej. Warto dodać, że uczestnictwo w zajęciach „Senior +” jest nieodpłatne.

Na wyżej wymienione zadanie Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie w wysokości 51.721,00 zł, a wkład własny beneficjenta to 66.358,00 zł.

czytaj więcej

Utworzenie nowego Klubu Senior + w Objezierzu

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym, po ogłoszeniu wyników naboru ofert w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł I, Gmina Krzęcin otrzymała dofinansowanie na utworzenie drugiego Klubu Senior+, który powstanie w miejscowości Objezierze. Ta forma placówki cieszy się dużą popularnością w gminie i jest bardzo potrzebna w mniejszych środowiskach. Projekt odpowie na istotne i faktyczne potrzeby Seniorów, a efekty przyczynią się do poprawy sytuacji osób starszych w obszarze edukacji, aktywizacji i usług. Zakres zadania będzie obejmował remont wnętrza budynku tj.: pomieszczeń kuchni, sali głównej, przedsionka oraz dwóch toalet. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupionych zostanie 10 stołów i 30 krzeseł, mobilny stolik na projektor, ekran projekcyjny, zestaw targowy i zastawa stołowa.

Realizacja zadania publicznego przyczyni się do zwiększenia dostępności i doskonalenia usług opiekuńczych, przeciwdziałania izolacji i samotności osób starszych poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu, promowania więzi międzypokoleniowych.

Kwota otrzymanego dofinansowania 133.531,00 zł, wkład własny gminy 40.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji określa się od 1 czerwca do 30 grudnia 2024 r.

czytaj więcej

Książki dla przedszkolaków

Niezmiernie miło nam poinformować, że Gmina Krzęcin zakwalifikowała się do otrzymania wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Organ prowadzący Szkołę Podstawową w Krzęcinie otrzyma dofinansowanie dla biblioteki szkolnej w wysokości 3 tys. zł na Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Krzęcinie . Wójt Gminy Krzęcin zapewni 20% finansowego wkładu własnego w wysokości 750 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3.750,00 zł. Wsparcie przeznaczone zostanie na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

czytaj więcej

Dofinansowanie na projekt dotyczący zmian klimatycznych

W dniu 15 marca 2024 r. otrzymaliśmy wiadomość o pozytywnej ocenie i wyborze do dofinasowania naszego projektu: „Budowanie społecznej świadomości i odpowiedzialności w kontekście postępujących niekorzystnych zmian klimatycznych na terenie Gminy Krzęcin”.

         Celem projektu jest zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społecznej związanej z przystosowaniem do zmian klimatu oraz zapobieganiem ryzykom wynikającym ze zmian klimatycznych, zanieczyszczeniami i klęskami żywiołowymi. W osiągnięciu tego celu pomocna okazuje się metoda „małych kroków”, która prowadzi do zmniejszenia tempa niekorzystnych zmian w zakresie klimatu, a tym samym do ochrony przyszłych pokoleń przed ich skutkami.

Realizacja projektu w zakresie sfery społeczno-gospodarczej polegać będzie na: 1) poszerzeniu wiedzy o klimacie oraz zasobach wodnych; 2) zwiększeniu odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania w kontekście postępujących zmian klimatycznych oraz braku poszanowania dla zasobów wodnych; 3) kształtowaniu umiejętności zastosowania wiedzy o klimacie oraz zasobach wodnych w codziennych działaniach; 4) zwiększeniu świadomości w zakresie  efektywnego i zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów wodnych; 5) motywowaniu do działania na rzecz ochrony klimatu, ochrony zasobów wodnych oraz efektywnego wykorzystania wody; 6) zmniejszeniu śladu węglowego poprzez wykorzystani postępu technologicznego; 7) zrozumienie, akceptacja i poparcie dla działań podejmowanych na szczeblu lokalnym w zakresie ochrony klimatu, zasobów wodnych oraz ich efektywnego wykorzystania.

W ramach projektu zostaną zorganizowane konferencje i warsztaty na temat następstw i skutków nieprawidłowych zachowań, które prowadzą do nieodwracalnych zmian klimatycznych. Dzięki dofinansowaniu zakupiony zostanie projektor multimedialny z ekranem, laptop i aparat fotograficzny ze statywem. Akcja promocyjna na temat zmiany klimatu i wpływu na środowisko będzie również prowadzona w mediach społecznościowych. 

Koszt całkowity projektu wynosi 88.810 zł, w tym wysokość dofinasowania stanowi 75.488,50 zł, a wkład własny gminy - 13.321,50 zł.

czytaj więcej

Przebudowa dróg w Mielęcinie i Przybysławiu

Rozpoczęta jesienią 2023 r. przebudowa dróg gminnych w Mielęcinie i Przybysławiu zbliża się do końca. Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD. Koszt całkowity tych robót wynosi 2.729.820 zł, w tym 2.610.321 zł to środki rządowe, a kwota 52.600 zł stanowi wkład własny gminy.

W obu miejscowościach w zakresie zaprojektowanych prac, mających na celu poprawę estetyki miejscowości i bezpieczeństwa ich mieszkańców, o co zabiegali radni obecnej kadencji Rady Gminy Małgorzata Wiśniewska i Przemysław Kusz, przewidziano również budowę ciągów chodnikowych wraz ze zjazdami do posesji. Zakończenie inwestycji przewidziano w umowie z wykonawcą, tj. firmą Rebudrog Sp. z o.o. z Rębusza, na 12 maja br.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2024, imieniny: Jerzego i Wojciecha