Regulamin:

 1. Zadać pytanie Wójtowi mogą wszyscy użytkownicy korzystający z sieci Internet.
 2. Aby zadać pytanie należy wypełnić wymagane pola formularza potwierdzając zapoznanie się z regulaminem.
 3. Wójt udziela odpowiedzi na zadane pytania możliwie niezwłocznie.
 4. Odpowiedzi na pytania np. z funkcjonowania gminy lub przeprowadzonych bądź planowanych inwestycji, wymagające dodatkowych konsultacji, publikowane będą w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Pytanie zostaje opublikowane publicznie z chwilą udzielenia na nie odpowiedzi przez Wójta.
 6. Nie będą publikowane pytania:
  1. na które już wcześniej została udzielona odpowiedź,
  2. obraźliwe i napastliwe w formie lub treści,
  3. ponaglające,
  4. nie dotyczące spraw służbowych.
 7. O tym, czy dane pytanie spełnia warunki regulaminu decyduje Wójt.
 8. Publikowane pytania są prywatnymi opiniami użytkowników.
 9. Wójt nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań.
 10. Administrator strony posiada podgląd adresu IP osoby zadającej pytanie.

 

Grzegorz Goliński
data dodania: 2022-09-05 21:35:54

Witam Znalazłem w internecie informację że Gmina wyda/wydała książkę "Bitwa pod Granowem" - w jaki sposób i kiedy można będzie nabyć tę pozycję ?. pozdr

Wójt Gminy Krzęcin

Dzień dobry,

proszę napisać e-maila z oficjalnym wnioskiem o przekazanie książki, wskazać adres do wysyłki publikacji oraz nr tel. Z wszystkimi chętnymi będziemy się kontaktować i omawiać szczegóły.

Agnieszka Ciesiołkiewicz
data dodania: 2022-08-02 22:21:24

Witam, Poproszę o plany przebudowy ulicy Kwiatowej, bo kilku mieszkańców jest bardzo żywo zainteresowanych tematem. Z góry dziękuję za poświęcony mi czas oraz wszelkie dalsze informacje. Z poważaniem: Ciesiołkiewicz Agnieszka

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na Pani pytanie zadane poprzez stronę internetową, informuję, iż plany, tj. dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji m.in. przebudowy ulicy Kwiatowej w miejscowości Krzęcin jest ogólnodostępna dla lokalnej społeczności na stronie internetowej bip.krzecin.pl (w zakładce zamówienia publiczne).

Dariusz Markowski
data dodania: 2022-05-22 09:24:35

Jaka jest polityka gminy względem używania środków do zwalczania chwastów na przykład Roundup, oraz podejmowania działań w tej materii przez gminę?. Pytam z dwu powodów. Po pierwsze dlatego że wiele krajów od dawno zabroniło używać tego środka, a właściwie tego co zawiera Roundup. A po drugie, mnie na biologii uczono, że należy pozostawiać nieużytki, miedzę, żeby na tym kawałku mogły rozwijać się inne organizmy. Czy wiecie państwo, że trwa, rośliny spryskane Roundupem są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt które zjedzą taką trawę? Piszę o tym bo jakoś nie mieści mi się w głowie, że "rolnik" wzdłuż swojego pola, kilka kilometrów, używa tego środka bez żadnych konsekwencji do zwalczania chwastów. Chodzi mi tutaj o pola wzdłuż drogi z Krzęcina do Pełczyc. Co robią organizacje ochrony środowiska w gminie. Co robi w tej sprawie wydział białych tenisówek w gminie? Pozdrawiam.

Wójt Gminy Krzęcin

Szanowny Panie,

odpowiadając na Pana zapytanie dot. używania środków do zwalczania chwastów informuję, iż kontrolą w zakresie stosowania środków ochrony roślin zajmuje się Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa są dość szerokie, gdyż do PIORiN należy podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych, eliminacja negatywnych skutków wynikających z obrotu handlowego i stosowania środków ochrony roślin oraz nadzór nad produkcją i obrotem materiałem siewnym, spełniającym wymagania zdrowotnościowe i jakościowe. Jeżeli chodzi o kontrole przeprowadzane w gospodarstwach rolnych, to ich przedmiotem jest przede wszystkim sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z ustawy o środkach ochrony roślin oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady.

Mieszkanka gminy Krzęcin
data dodania: 2022-04-14 17:30:21

Dzień dobry. Czy mają Państwo w planach poprawić stan drogi prowadzącej do koloni Grzywacz, Prokolno ? Droga jest w coraz gorszym stanie.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, iż gmina corocznie w okresie letnim (maj-czerwiec) realizuje zadania dotyczące napraw bieżących dróg gminnych. W tym roku, tak samo jak w poprzednich latach, zaplanowano środki na realizację remontu bieżącego drogi nr 680013Z Krzęcin-Prokolno. Niezależnie od tego, biorąc pod uwagę stan drogi, zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację nawierzchni wspomnianej drogi gminnej.

Andrzej Puzio
data dodania: 2022-02-13 17:48:04

Dzień Dobry. Czy w budżecie Gminy zostały wyodrębnione środki na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych. Jeżeli tak, to kto może się o nie ubiegać. Pozdrawiam.

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie i spieszę poinformować, że Gmina Krzęcin posiada zabezpieczone środki w wysokości 900.000 zł na zadania z zakresu gospodarki ściekowej. Obecnie oczekujemy jednak na zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Finansów o możliwości przeznaczenia posiadanych środków, pochodzących z przeznaczonej gminie dotacji, na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych.

SYLWESTER SIENIUĆ
data dodania: 2022-01-04 07:16:41

PANIE WÓJCIE CZY MOŻLIWE JEST WSPARCIE FINANSOWE NA WYNAGRODZENIA , ZWŁASZCZA PIELĘGNIAREK MIEJSCOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ W WALCE Z COVID-19.Z POWAŻANIEM SYLWESTER S..

Wójt Gminy Krzęcin

W świetle obowiązujących przepisów nie ma możliwości wsparcia finansowego wynagrodzenia personelu medycznego przez gminę. Opieka zdrowotna nie jest zadaniem jednostki samorządu terytorialnego, a miejscowy ośrodek zdrowia nie jest jednostką sektora finansów publicznych, funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Grażyna Grabowska
data dodania: 2021-12-09 15:42:27

Panie Wójcice czy w czasie gdy uczniowie będą miały nauczanie zdalnie tj od 20 grudnia będzie kursować gminna komunikacja autobusowa?

Wójt Gminy Krzęcin

Dzień dobry,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące usług polegających na realizacji zadania gminnych przewozów autobusowych osób, o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w ramach systemu przewozu publicznego transportu zbiorowego, pragnę poinformować że w/w transport będzie realizowany do 22 grudnia br. włącznie, zgodnie z Uchwałą Nr XX/168/2021 Rady Gminy Krzęcin z dnia 23 września 2021 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin.

Ponadto, informuję, iż trwają prace nad złożeniem wniosku o objęcie dopłatą w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i utworzeniu gminnej autobusowej sieci komunikacyjnej również w kolejnym tj. 2022 roku.

Michał Krzyżański
data dodania: 2021-10-21 23:58:39

Szanowny Panie Wójcie. Dziękuje za szybka odpowiedź choć moim zdaniem przywołanie przepisów prawa nie załatwia sprawy. Pytanie dlaczego dla tak ważnego aktu jakim jest uchwalenie mpzp nie ma chociaż wzmianki na stronie internetowej gminy, już nie wspomnę o biuletynie gdzie powinny być dostępne wersje elektroniczne planów mpzp wraz z dokuemntacją taką jak raporty oddziaływania na środowisko, życie społęczne etc., koło tak ważnych wydarzeń jak remont chodnika, nagrody dla nauczycieli czy tez informacja o wywozie śmieci?. A tak na serio to zgodnie z przeczytanym w kurierze w dniu 21.10.2021 obwieszczeniem , Gmina planuje uchwalić mpzp dla 6 obrębów w jednym czasie w tym z tego co jest mi wiadome dla 6 największych ośrodków (osad) zaludnienia w gminie z wyłączeniem Chłopowa i Przybysławia. Po przeliczeniu liczby mieszkańców proponowane mpzp będzie miało wpływ na 60% ludności zamieszkującej gminę oraz obejmie blisko 70% powierzchni sołectw w gminie gdzie gmina ma obowiazek uchwalenia takich planów. Czy tak duże zmiany nie powinny być szerzej obwieszczone? Czy gmina nie powinna podjąć akcję informacyjną we własnym zakresie dla ludności? Czy wysłuchanie publiczne (dyskusja) w dniu 18 listopada 2021 dla sześciu miejscowości naraz jest w ocenie władz gminy wystarczająca? Czy zakładając minimalny udział mieszkańców w tej dyskusji na poziomie 5% liczby mieszkańców zamieszkujących te wskazane sołectwa czyli około 100 osób, gmina przewidziała szczególne warunki organizacji takiej dyskusji i gdzie? (mając na uwadze obostrzenia związane z epidemia COVID-19 oraz faktem , iż druga połowę listopada planowana jest kulminacja IV fali epidemii i tym samym ewentualne obostrzenia z tym związane). Mając na uwadze aktualne orzecznictwo Sadów Administracyjnych w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie co do prawidłowego procesu legislacji tego typu uchwał, władze gminy nie obawiają się, iż przeprowadzenie w tak krótkim czasie procedury uchwalenia mpzp dla tak dużej powierzchni % gminy Krzecin , może zostać zaskarżone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w związku z możliwą wadliwą procedurą udziału społeczeństwa w uchwalaniu mpzp?

Wójt Gminy Krzęcin

Szanowny Panie w odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, iż procedura sporządzania planów miejscowych została rozpoczęta w 2019 r. W połowie 2020 r. poprzez ogłoszenie i obwieszczenie, w tym zamieszczone w prasie i na stronie BIP, zawiadomiono o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych. Co ważne we wskazanym terminie nie zgłoszono żadnych wniosków do projektów planów. Zamieszczone ogłoszenie i obwieszczenia o ich wyłożeniu jest kontynuacją prac nad sporządzeniem planów miejscowych.

Projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zastaną zamieszczone na stronie BIP w pierwszym dniu wyłożenia – w ogłoszeniu został wskazany termin.

Plany nie dotyczą obrębów tylko wybranych terenów położonych w 6 miejscowościach i to tylko tych, które położone są w strefach wysokościowych istniejących elektrowni wiatrowych, dla których Gmina zobligowana jest sporządzić plany miejscowe dla zabezpieczenia możliwości lokalizacji budynków mieszkalnych. Czas na ich uchwalenie mija w połowie 2022 r. (już dziś nie ma możliwości uzyskania warunków zabudowy), stąd konieczność sprawnego przeprowadzenia procedury planistycznej. Dla pozostałych miejscowości nie ma obecnie potrzeby sporządzania planu z punktu widzenia zakazu lokalizacji budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych.

Dyskusja publiczna została ustalona na 18 listopada 2021 r. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w tym dniu. W przypadku większego zainteresowania mieszkańców dostępne są także inne sposoby jej przeprowadzenia, które przewiduje ustawa, w możliwość wyznaczenia nowego lub nawet dodatkowego terminu dyskusji publicznej (na dzień dzisiejszy nie można zakładać potencjalnych obostrzeń jakie mogą zostać wprowadzone).

Cała procedura jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Celem uchwalenia planów jest jedynie ustalenie przeznaczenia terenów zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin w celu zachowania możliwości rozwoju budownictwa mieszkalnego na tych terenach. Informacje dotyczące prac nad projektami planów miejscowych, o których mowa wyżej znajdują się na stronie BIP Krzęcin.

Michał Krzyżański
data dodania: 2021-10-20 23:16:27

Dlaczego na stronie internetowej nigdzie nie ma informacji o wyłożeniu mpzp dla miejscowości krzecin granowo. Czy gmina coś ukrywa?

Wójt Gminy Krzęcin

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów  mpzp dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin, odbędzie się w dniach od 28.10.- do 22.11.2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin o godz. 11.00.

Obwieszczenie o wyłożenie do publicznego wglądu projektów mpzp dla wybranych obszarów położonych w gminie Krzęcin zostanie umieszczone  na BIP Gminy Krzęcin i na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu dzisiejszym.

Józef Chlebowski
data dodania: 2021-09-16 13:09:09

Czy w tym roku będą robić chodniki i co z asfaltem w Kaszewie

Wójt Gminy Krzęcin

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 162, polegająca na wymianie chodników oraz modernizacji nawierzchni bitumicznej zostanie zrealizowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg  w porozumieniu z Gminą Krzęcin w najbliższych miesiącach.

M.dzik
data dodania: 2021-05-18 14:04:03

Dlaczego w bibliotece w krzęcinie zostaje zakupionych tak mało książek?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu książek przez bibliotekę w Krzęcinie, chciałbym przedstawić zestawienie zakupów książek przez kolejne lata i poddanie ich ewentualnej ocenie.

W 2013r. – 299 pozycji na kwotę 6 360,00zł

W 2014r. – 214 pozycji na kwotę 4.800,00

W 2015r. – 227 pozycji na kwotę 5.460,00

W 2016r. – 188 pozycji na kwotę 5.920,00

W 2017r. – 304 pozycji na kwotę 6 750,00zł

W 2018r. – 395 pozycji na kwotę 8 903,70zł

W 2019r. – 379 pozycji na kwotę 9 619,53zł

W 2020r. – 38 pozycji na kwotę 1 155,58zł – czas trwania pandemii

W 2021r. – 50 pozycji na kwotę 1.510,95

W 2021r. planowane są zakupy do końca roku w podobnej ilości jak w latach poprzednich.

Artur Jarzynka
data dodania: 2020-11-05 11:56:37

Czy jest w planach budowa kanalizacji w objezierzu?Jeśli tak to kiedy?

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 5 listopada 2020 r. dot. budowy kanalizacji w Objezierze Gmina Krzęcin informuję iż w planach inwestycyjnych na kolejne lata nie planuje się budowy kanalizacji w obrębie Objezierze. Jednakże w planie inwestycyjnym na kolejne lata planuje się wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Krzęcin na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych, których to budowa sieci oczyszczalni jest nieopłacalna dla Gminy.

E. HAWRYLEWICZ
data dodania: 2020-09-07 17:18:08

Dzień dobry.Mam pytanie odnośnie domowej oczyszczalni ścieków. Panie Wójcie czy mogę liczyć na pomoc Urzędu Gminy w dofinansowaniu budowy zamkniętej przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności 2500-3000 tys litrów.

Wójt Gminy Krzęcin

W odpowiedzi na pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 7 września 2020 r. dot. przydomowych oczyszczalni ścieków informuję, że Gmina Krzęcin w chwili obecnej nie wspiera finansowo zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków przez właścicieli nieruchomości. Jednakże w planie inwestycyjnym na kolejne lata planuje się wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Krzęcin na dofinansowania wspierające zakup oraz montaż przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych w miejscowościach nieskanalizowanych, których to budowa sieci oczyszczalni jest nieopłacalna dla Gminy.

Anna Wojciechowska
data dodania: 2020-06-04 16:33:15

Dzień dobry, Panie Wójcie czy w najbliższych wyborach na Prezydenta RP będzie organizowany transport do lokali wyborczych? Myślę, że wiele osób szczególnie starszych chętnie skorzysta z takiego udogodnienia.

Wójt Gminy Krzęcin

Informuję, że Gmina nie ma obowiązku organizowania takich dowozów. Gmina Krzęcin dysponuje trzema autobusami, jednak jeden autobus aktualnie jest niesprawny i wyłączony z ruchu. Pozostałe dwa autobusy stanowią środek lokomocji dla dowozu dzieci do szkół. Nadmienić należy, że w ciągu ostatnich lat zarówno na wybory do sejmu, senatu, jak również na wybory prezydenckie nie były organizowane dowozy przez Gminę. Ponadto trwający aktualnie stan pandemii jest znacznym utrudnieniem wykluczającym udział gminnych środków transportowych w zabezpieczeniu udziału w wyborach prezydenckich.

Sylwia Kotkowska-Rzeppa w imieniu Fundacji MAŁA INA
data dodania: 2020-04-16 15:41:56

Drogi Panie Wójcie, od jakiegoś czasu próbuję odtworzyć archiwalne sesje Rady Gminy Krzęcin, ktôre dotychczas sie odbyły i mam z tym następujący problem. Plik ściąga sie bardzo długi, a po ściągnięciu plik nie można otworzyć. Proszę o wskazówki dla obywateli, jak skutecznie odtworzyć archiwalne sesje.

Wójt Gminy Krzęcin

Wójt Gminy Krzęcin zgodnie z Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, (Dz.U.2018 poz. 130 z dnia 11 stycznia 2018r.) nakładającą na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 poz.713 z dnia 6 kwietnia 2020r.) stanowiącym, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, stwierdza, że Gmina Krzęcin realizuje ten obowiązek. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.

Informuję, że wszystkie udostępniane pliki archiwalne z obrad Rady Gminy Krzęcin w formacie MP4 odtwarzają się prawidłowo.

Czas ich pobierania na pani komputer związany jest konfiguracją komputera i szybkością Pani łącza internetowego.

Patrząc na liczbę pobrań plików ze strony Urzędu stwierdza się, że zadanie udostępniania plików Urząd realizuje prawidłowo. Potwierdzony średni czas ściągania najdłuższego z plików wynosi 8min. (tj. 3h nagrania).

 Ponadto ww. materiał zarchiwizowany jest na nośnikach danych i dostępny w Urzędzie Gminy Krzęcin.

Uwzględniając Pani wniosek informuję, że przyszłości zostanie utworzona strona z bezpośrednią możliwością przeglądania bez konieczności pobierania pliku.  

Dariusz Markowski
data dodania: 2020-04-15 14:30:32

Jak prawidłowo zdezynfekować maseczkę dostarczaną przez UG Krzęcin przed pierwszym uzyciem? Dlaczego maseczki nie są szczelnie zapakowane?

Wójt Gminy Krzęcin

Szanowny Panie,

maseczki nie były pakowane osobno, producent wysłał je w jednym dużym opakowaniu. Z tych powodów  komunikat do Mieszkańców Gminy Krzęcin informował, że przed pierwszym użyciem każdej z maseczek należy je poddać dezynfekcji. Aby usunąć skutecznie potencjalne zagrożenie spowodowane wirusem COVID 19, maseczkę najlepiej wyprać w temperaturze wody co najmniej 600C.

iskiwrska beata
data dodania: 2019-10-22 16:37:51

Kiedy bedzie kanalizacja w nowym klukomiu

Wójt Gminy Krzęcin

Informuję, że w najbliższych planach inwestycyjnych Gminy Krzęcin budowa kanalizacji w Nowym Klukomiu nie jest planowana.

Łukasz Zmiendak
data dodania: 2019-09-02 15:03:15

Panie Wójcie mam pytanie odnośnie programu 5000+ dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej . Może Pan Wójt zorganizuje wspólne zebranie z przedstawicielami OSP Gminy Krzęcin i opracujemy wspólne stanowisko wykorzystania takich środków . Proszę o informację w tej sprawie.Dziękuję

Wójt Gminy Krzęcin

Witam serdecznie.
Pragnę wyjaśnić, że tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek OSP zostały określone przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wójt nie ma żadnej kompetencji ani wpływu na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r.”. Każda z jednostek OSP może złożyć wniosek do programu, o którym mowa wyżej, poprzez KP PSP Choszczno, o ile spełnia kryteria dofinansowania, tj.
- podpisanie wniosku przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS,
- uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego/miejskiego PSP na wniosku o udzielenie dotacji,
- niewyczerpanie limitu dotacji, o którym mowa w pkt 1 części zatytułowanej „Ustalenie potrzeb Zleceniobiorców”.
Termin złożenia wniosku w KP PSP Choszczno upływa z dniem 6 września br.

Wójt Gminy Krzęcin

Komendant Gminy Związku OSP RP w Krzęcinie

 

Mieszkaniec Nowego Klukomia
data dodania: 2019-07-11 03:24:34

Witam. Chciałbym się zorientować czy planować jest budowa kanalizacji w Nowym Klukomiu i jeżeli coś o tym wiadomo za ile mniej więcej lat by się zaczęła?

Wójt Gminy Krzęcin

Opracowana w poprzednich latach koncepcja kanalizacji Gminy Krzęcin nie obejmuje budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowy Klukom. Biorąc pod uwagę koszty takiej inwestycji w stosunku do liczby mieszkańców bardziej racjonalny wydaje się kierunek polegający na przydomowych oczyszczalniach ekologicznych.

Aldona Stec
data dodania: 2019-07-10 19:34:11

Dzień dobry! Panie Wójcie czy gmina weźmie udział w rządowym programie przywracania połączeń lokalnych? Czy zostały poczynione jakieś starania w tym kierunku?

Wójt Gminy Krzęcin

Wszystko zależy od ostatnich warunków przystąpienia do programu, tj. wysokości dofinansowania, czyli czy będzie ono wystarczające, aby takie połączenie zostało przywrócone.