Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku.


Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U
z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą nr XXVII/232/2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia.
2. Do realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. wybieram:
1) „ Wsparcie ciągłości realizowanego projektu Eko-gmina- montaż lamp solarnych na terenie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin.”
a) „Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin" z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 12.000,00 zł;

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

czytaj więcej

Powołanie komisji konkursowej

 Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571 z póź. zm.) ogłoszeniem z dnia 18.07.2023r zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2023. Do dnia składania kandydatur tj. do dnia 4 sierpnia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE
WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KRZĘCIN W ROKU 2023.

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w 2023 roku.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn.:

„Wsparcie ciągłości realizowanego projektu Eko-gmina - montaż lamp solarnych na terenie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin.”

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 12.000 zł.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Społecznik - podpisanie umów

W dniu 3 lipca br. miało miejsce podpisanie umowy w Choszczeńskim Domu Kultury z Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

spolecznik

czytaj więcej

Lokalnej Grupy Działania - Ankieta

lpZapraszamy do wypełnienia ANKIETY dotyczącej zmian zachodzących w Państwa społeczności na terenie gmin obszaru działania Lokalnej Grupy Działania (LGD) Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza" (Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz i Trzcińsko-Zdrój) *.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej pn.:

Rozbudowa istniejącej infrastruktury nad jeziorem krzęcińskim. Modernizacja pomostu nad jeziorem krzęcińskim. Etap II: budowa pomostu widokowego.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 100.000 zł.

Termin składania ofert: 19 maja 2023 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin Wójt Gminy Krzęcin, działając na podstawie art. 6 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzęcin w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Krzęcin.

czytaj więcej

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana