Powołanie komisji konkursowej

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571) ogłoszeniem z dnia 04.01.2024r zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2024. Do dnia składania kandydatur tj. 26 stycznia 2024r nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Na podstawie art.30 ust. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XXXVIII/309/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§1. 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego rozstrzyganych w 2024r., w następującym składzie:

    Ryszard Stanisław Przywarty - sekretarz Gminy Krzęcin, przewodniczący komisji;
    Joanna Witkowska - skarbnik Gminy Krzęcin, członek komisji;
    Magdalena Czarnecka – pracownik urzędu, członek komisji;
    Maciej Radomiak – pracownik urzędu, członek komisji;
    Anna Kozłowska - pracownik urzędu, członek komisji;
    Kinga Gan - pracownik urzędu, członek komisji.

                                                                                                                                                                                                                                          2. Komisja przeprowadzi postępowania konkursowe realizowane w 2024r., zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia.

3. Z prac komisji sporządza się protokół, który przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie Wójtowi.                                                              

§2. Do obsługi prac komisji, o której mowa w §1, wyznacza się pracownika Urzędu Gminy Krzęcin ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2024 roku, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn.:

1. Przygotowanie klubów piłkarskich, w tym klubów uczniowskich, do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i turniejach w 2024 r.

2. Promocja aktywnego wypoczynku i stylu życia nad wodą poprzez wędkowanie oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gminy Krzęcin w 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 80.000 zł.

Termin składania ofert: 29 stycznia 2023 r. do godz. 15:30

więcej informacji: www.bip.krzecin.pl

 

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

                                                                                                                                                         

OGŁOSZENIE

WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KRZĘCIN W ROKU 20
24.

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2024.

 1. Ogłoszenie dotyczy naboru kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w zakresie oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w roku 2024.
 2. Udział  w  pracach komisji konkursowej    jest nieodpłatny   i za udział w komisji, jej członkom, nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 1. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r. (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji).
 2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w danym konkursie;
 • nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

-    mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie składania ofert o dotacje lub realizacji projektów;

 • reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
 1. Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2024 Wójta Gminy Krzęcin.
 2. Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Gminy w Krzęcinie zatrudniony na stanowisku ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców, obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej, e-mail: urzad@krzecin.pl lub listownie na adres Urząd Gminy w Krzęcinie, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin, nr tel. 95 765 52 13, do dnia 26 stycznia 2024 r. godz. 15.30

Spośród złożonych ofert Wójt Gminy Krzęcin dokona wyboru dwóch przedstawicieli do Komisji.

Wybrany członek Komisji zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie najpóźniej do dnia 29 stycznia 2024 r. godz. 12.00.

Ponadto informacja ta zostanie umieszczona na www.krzecin.pl (w zakładce „Aktualności ORGANIZACJE POZARZĄDOWE" oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych, obsługi wniosków, skarg i petycji mieszkańców, obsługi wniosków o udostępnienie informacji publicznej, tel. 95 765 52 13.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2024 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 04 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku

ZARZĄDZENIE NR 54/2023
WÓJTA GMINY KRZĘCIN
z dnia 16 sierpnia 2023 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w sferze działalności pożytku publicznego w 2023 roku.


Na podstawie Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz. 40) oraz art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 2h i art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U
z 2023 r. poz. 571) oraz w związku z Uchwałą nr XXVII/232/2022 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 52/2023 Wójta Gminy Krzęcin z dnia 7 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rozstrzygam konkurs zgodnie z ust. 2, niniejszego zarządzenia.
2. Do realizacji zadania w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn. wybieram:
1) „ Wsparcie ciągłości realizowanego projektu Eko-gmina- montaż lamp solarnych na terenie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin.”
a) „Stowarzyszenie Razem dla Gminy Krzęcin" z siedzibą w Krzęcinie i przeznaczam na wsparcie zadania dotację w wysokości 12.000,00 zł;

§ 2. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Krzęcin a oferentem.

§ 3. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Krzęcinie pod adresem www.bip.krzecin.pl, na stronie internetowej organu administracji publicznej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Krzęcin.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

czytaj więcej

Powołanie komisji konkursowej

 Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 r. poz. 571 z póź. zm.) ogłoszeniem z dnia 18.07.2023r zaprosił do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwane dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2023. Do dnia składania kandydatur tj. do dnia 4 sierpnia 2023 r. nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE
WS. NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ DO OCENY OFERT
NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY KRZĘCIN W ROKU 2023.

Wójt Gminy Krzęcin na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zaprasza do zgłaszania się osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej, do oceny ofert na realizację zadania publicznego Gminy Krzęcin w 2023 roku.

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

herbWÓJT GMINY KRZĘCIN ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2023 roku pn.:

„Wsparcie ciągłości realizowanego projektu Eko-gmina - montaż lamp solarnych na terenie obiektów użyteczności publicznej w Gminie Krzęcin.”

Wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadań to 12.000 zł.

Termin składania ofert: 9 sierpnia 2023 r. do godz. 15:30

Więcej info: linkwww.bip.krzecin.pl

czytaj więcej

Społecznik - podpisanie umów

W dniu 3 lipca br. miało miejsce podpisanie umowy w Choszczeńskim Domu Kultury z Programu Społecznik 2022-2024 realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

spolecznik

czytaj więcej

 • :
 • :

Dziś jest środa 22 maja 2024, imieniny: Julii i Heleny