Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi gminy, które nie posiadają osobowości prawnej, lecz działają na podstawie statutu. Organami sołectwa są m.in. sołtys i rada sołecka, wybierani na 5-letnią kadencję.

Wójt  Gminy Krzęcin Zarządzeniem Nr 27/2024r. z dnia 29 kwietnia 2024r. zwołał zebrania wiejskie, podczas których mieszkańcy 10 sołectw wybrali swoje władze. Zebrania odbywały się w terminie od 20 do 29 maja 2024r. We wszystkich  zebraniach uczestniczył Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz lub Sekretarz Gminy Ryszard Przywarty oraz Kierownik Referatu Kancelaryjno-Organizacyjnego i Oświaty Magdalena Czarnecka. W zebraniach w Krzęcinie, Granowie i Chłopowie uczestniczył również Przewodniczący Rady Gminy Krzęcin Artur Olgierd Konopelski. Obsługę zebrania zapewniały Panie z Referatu Kancelaryjno-Organizacyjnego i Oświaty Urzędu Gminy w Krzęcinie Kinga Gan i Izabela Cichowska.

Porządek obrad każdego z zebrań zawierał m.in. wybór przewodniczącego zebrania, sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej za okres minionej kadencji, a następnie powołanie komisji skrutacyjnej oraz przeprowadzenie wyborów sołtysa oraz członków trzyosobowych rad sołeckich. Wyboru dokonywali stali mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania (wpisani do rejestru wyborców). Każdy ze zgłoszonych kandydatów na sołtysa lub członka rady sołeckiej musiał potwierdzić swoją zgodę na kandydowanie, a następnie komisja skrutacyjna sporządzała  karty do głosowania i opatrzyła stosowną pieczęcią. W wyborach na sołtysa głosować można było tylko na jednego kandydata, a w wyborach do rady sołeckiej na liczbę kandydatów nie większą niż 3. Komisje skrutacyjne przeliczały oddane głosy, ogłaszały wyniki i sporządzały protokoły. W trakcie zebrań Mieszkańcy mogli również zadawać pytania Wójtowi Gminy oraz przedyskutować z władzami Gminy istotne dla nich sprawy i problemy.

Czytaj więcej ↓

Wyniki wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Wszystkim wybranym Sołtysom i Członkom Rad Sołeckich gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z Mieszkańcami na rzecz swoich Małych Ojczyzn - Sołectw.

 

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza