Kalendarz imprez

XX Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zawiadamiam, że XX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 23 września 2021 r. (czwartek), o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, przy ul. Pogodnej 4.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr XV/132/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki o Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
6.    Projekt Uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krzęcin na lata 2021 – 2024 .  
7.    Projekt Uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin.
8.    Projekt Uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krzęcin organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
9.    Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krzęcin na rok szkolny 2021 / 2022.
10.    Projekt Uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin .
11.    Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
12.    Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13.    Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021 – 2034 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.
14.    Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021rok.
15.    Projekt Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034.
16.    Interpelacje zapytania i wnioski Radnych.
17.    Wnioski i zapytania Sołtysów.
18.    Informacje przewodniczącego Rady.
19.    Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

Projekty uchwał

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 października 2021, imieniny: Kryspina i Ingi

Najbliższe wydarzenie: