Inwestycje Gminne w latach 2014-2018

Pomimo wysokiego zadłużenia, stanowiącego coraz większy ciężar dla finansów gminy, udało się zrealizować inwestycje oraz pozyskać środki unijne i rządowe na znacznie wyższym poziomie aniżeli w poprzednich kadencjach! Z pewnością zauważalna stała się zmiana priorytetowych kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrowały się na podstawowej infrastrukturze (drogach, chodnikach, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej), kluczowej dla rozwoju i bezpieczeństwa gminy.

W sumie wykonanych zostało zadań inwestycyjno-remontowych, zakupów inwestycyjnych oraz projektów unijnych i rządowych, za łączną kwotę ponad 13,7 mln zł, w tym pozyskano ponad 9 mln zł środków pozabudżetowych, głównie unijnych.
Szczególnie cieszą duże inwestycje, często długo oczekiwane przez Mieszkańców. Jeszcze w końcu 2014 r. sfinansowany został wkład gminy w przebudowie powiatowej drogi Słonice-Objezierze w kwocie 376.214 zł. Wartość całkowita tej inwestycji to 1.881.070 zł. W 2015 r. w partnerstwie z Powiatem Choszczeńskim wybudowane zostały także chodniki w Nowym Klukomiu, których koszt całkowity wyniósł 240 tys. zł, w tym dotacja z powiatu to kwota 108 tys. zł. W tym samym roku wykonano także przebudowę i remont nawierzchni na ulicy Jeziornej w Krzęcinie za 294 tys. zł, z czego 146 tys. zł pochodziło ze środków rządowych Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. W 2016 r. dzięki dotacji w wysokości 273.545 zł, uzyskanej z tego samego programu, gruntownie zmodernizowana została droga gminna do Sobieradza za łączną kwotę 579.430 zł. W 2017 r. w porozumieniu z Lasami Państwowymi wyremontowany został odcinek drogi gminnej Żeńsko-Wężnik, co kosztowało 44.920 zł, a w całości ze środków budżetu gminy wybudowano chodniki przy drodze gminnej do cmentarza w Rakowie za 191.435 zł. W bieżącym roku przebudowano ulicę Ogrodową w Krzęcinie za 1.078.445 zł, z czego 539.222 zł to dotacja ze wspomnianego wyżej programu rządowego, oraz wyremontowano ulicę Osiedlową w Granowie i chodniki przy osiedlu na Mieszka I w Krzęcinie za łączną kwotę 288.353 zł, za sprawą dotacji z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 230.683 zł. Z dążeniem o poprawę bezpieczeństwa naszych Mieszkańców wiąże się także zakup samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego MAN wraz z doposażeniem dla krzęcińskiej jednostki OSP za 815.673 zł, co było możliwe za sprawą wsparcia otrzymanego z Regionalnego Programu Operacyjnego - 565.549 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 73.526 zł.
Inwestowaliśmy także w rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W 2016 r. wybudowany został odcinek sieci wodociągowej do Sobolewa, Sierosławca i Boguszyc za 197.844 zł, na co uzyskano bezzwrotną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 96.712 zł. Obecnie dobiega końca budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie, której koszt to 2.456.000 zł, w tym dotacja unijna z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowi 1.562.505 zł. W zakresie ochrony środowiska udało się również zrekultywować składowisko odpadów komunalnych w Objezierzu za 90.132 zł, na co pozyskano bezzwrotną dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 41.054 zł. W latach 2015-2017 realizowaliśmy akcję usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy za sprawą pozyskanej z tego samego źródła bezzwrotnej dotacji w wysokości 89.957 zł.
Modernizujemy i remontujemy obiekty użyteczności publicznej, w tym budynki oświatowe i placówki kultury, obiekty zabytkowe oraz infrastrukturę rekreacyjno-sportową. W tym roku dobiegła końca termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Krzęcinie za 3.179.550 zł, z czego kwota 2.691.012 zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. W krzęcińskiej podstawówce realizowany jest także duży unijny projekt edukacyjny „Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń” za 966.677 zł, w ramach którego odbywają się zajęcia pozalekcyjne i doposażone są klasopracownie przedmiotowe. We wrześniu tego roku podpisana została już umowa na dofinasowanie termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie za 550.200 zł, w tym 350.093 zł to dotacja z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co nastąpi w roku 2019. Dotarła do nas także ostatnio informacja, że inna planowana na początku następnej kadencji inwestycja, tj. zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim poprzez budowę ścieżki spacerowo-rowerowej za 1.265.673 zł, również otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.120.382 zł. To ostatnie wymienione zadanie jest jednym z zamierzeń inwestycyjnych, które będą realizowane w naszej gminie w ramach rewitalizacji. Oczekujemy jeszcze na decyzje o dofinansowaniu kilku innych wniosków złożonych w tegorocznych naborach. A trzeba dodać, że to tylko te największe zadania i projekty, wiele mniejszych przedsięwzięć remontowo-inwestycyjnych sfinansowanych zostało zgodnie z wnioskami mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego we wszystkich 11 sołectwach Gminy Krzęcin.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2019, imieniny: Jerzego i Wojciecha

Najbliższe wydarzenie: