2018 - rok rekordowych inwestycji w Gminie Krzęcin

Wywiad z Wójtem Bogdanem Wojciechem Brzustowiczem

Panie Wójcie, rozpoczął się ostatni rok obecnej kadencji samorządu, w grudniu Rada Gminy uchwaliła budżet na 2018 r. Czego zatem w tym roku mogą spodziewać się Mieszkańcy?
- „Budżet na 2018 r., dwukrotnie zmieniony na początku tego roku uchwałami Rady Gminy, określa wydatki Gminy Krzęcin na rekordowym poziomie 22.534.920 zł, w tym na wydatki bieżące - 15.788.443 zł i na wydatki majątkowe 6.746.476 zł. Jest to zatem budżet ukierunkowany bardzo mocno na inwestycje.

Zaplanowane środki zabezpieczają wydatki na bieżącą działalność gminnych jednostek organizacyjnych i gminnej instytucji kultury oraz realizację ustawowych zadań samorządu gminnego, ale duża ich część (tj. 30%) jest przeznaczona na wydatki inwestycyjne, które finansowane będą z dotacji unijnych - 4.282.003 zł oraz z programów rządowych i środków własnych - 2.464.473 zł!
Dla porównania przypomnę, że w całej poprzedniej kadencji 2010-2014 Gmina Krzęcin zdołała pozyskać z Unii Europejskiej i programów rządowych kwotę ponad 4,2 mln zł (zob. „Wiadomości Krzęcińskie” Nr 3/53 listopad 2014, s. 4).”

Jakie zatem inwestycje zostały ujęte w Budżecie Gminy na 2018 rok?

- „Tak duże środki na inwestycje pokazują rozmach podejmowanych działań w zakresie rozwoju gminnej infrastruktury. W pierwszym rzędzie chciałbym zauważyć, że w tym roku zakończona zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z wykorzystaniem OZE, a więc zadanie, którego całkowity koszt wyniesie 3.179.550 zł, z tego 2.691.012 zł to wysokość dofinansowania unijnego z RPO WZ na lata 2014-2020.
Drugą co do wielkości inwestycją jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo za kwotę 2.456.000 zł, w tym środki unijne z RPO WZ - 1.562.505 zł.

W tym roku zakończona zostanie termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie której całkowity koszt wyniesie 3.179.550 zł, z tego 2.691.012 zł to wysokość dofinansowania unijnego.

W końcu poprzedniego roku dotarła do nas kolejna dobra informacja o uzyskaniu dofinansowania, tym razem na przebudowę ulicy Ogrodowej w Krzęcinie, której koszt stanowić będzie 1.078.445 zł. Inwestycja ta, zatwierdzona ostatecznie do dofinansowania decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 grudnia 2017 r., może liczyć na wsparcie w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 539.222 zł.

Drugą co do wielkości inwestycją w 2018 roku jest budowa kanalizacji sanitarnej w Granowie za kwotę 2.456.000 zł, w tym środki unijne - 1.562.505 zł

Oprócz tych dużych inwestycji w budżecie na 2018 r. zaplanowano wiele mniejszych zadań remontowo inwestycyjnych. W tym finansowanych z funduszu sołeckiego o łącznej wysokości 243.797 zł, który w całości zostanie przeznaczony, zgodnie z wnioskami mieszkańców wszystkich sołectw na m.in. remonty i doposażenie placówek kultury, budowę i doposażenie placów zabaw, poprawę estetyki poszczególnych miejscowości, roboty melioracyjne oraz rozbudowę oświetlenia.
Jeśli chodzi o sołectwa, to czekamy również na rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski naboru konkursowego na granty sołeckie w wysokości po 10.000 zł, w którym Gmina Krzęcin zgłosiła wnioski dla 4 sołectw: Żeńska - na wykonanie siłowni zewnętrznej, Chłopowa - na doposażenie placu zabaw, Krzęcina - na budowę altany i Objezierza - na doposażenie i remont placu zabaw.
Kontynuowany jest także projekt unijny „Nowoczesna szkoła - kompetentny uczeń”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ na lata 2014-2020, którego realizacja potrwa do początku 2020 r. Koszt całkowity tego projektu, przeznaczonego na organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych i wyposażenie klasopracowni przedmiotowych w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, wyniesie 966.677 zł, w tym dofinanoswanie to 866.537 zł. Już niedługo ruszy realizacja projektu związanego z utworzeniem Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Krzęcinie, finansowanego poprzez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, który świadczyć będzie nieodpłatne usługi doradcze. Wniosek o dofinansowanie na ten cel, złożony przez naszą gminę na początku roku, został zaakceptowany do wsparcia w wysokości 23.000 zł.”

Nie jest tajemnicą, że podejmowane są starania o pozyskanie wsparcia finansowego na kolejne inwestycje! Czy Pan wójt może zdradzić, co jeszcze jest planowane w najbliższym czasie?

- „Tak, to prawda, zamierzenia inwestycyjne są rzeczywiście dużo większe i wykraczają poza zakres tej kadencji. Już dzisiaj mogę potwierdzić, że gmina ubiega się o dofinasowanie remontu i termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, co kosztować będzie 550.200,50 zł. Wniosek o środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 350.093 zł został złożony w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie w końcu lutego.

W końcu lutego Gmina Krzęcin złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych remontu i termomodernizacji Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie, co kosztować będzie 550.200,50 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ma wynosić 350.093 zł

W zakresie tego zadania znajduje się przede wszystkim docieplenie dachu i ścian oraz wymiana pieca i instalacji c.o. na gazową.
W lutym przystąpiliśmy również do naboru na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej z wnioskiem dotyczącym budowy oświetlenia solarnego na boisku wielofunkcyjnym w Żeńsku za kwotę 30.000 zł, w tym 50% dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego.
Ubiegamy się także o wsparcie finansowe z programu rządowego na budowę siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu oraz placem zabaw w Krzęcinie przy ul. Mieszka I za kwotę 120.255 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 60.127 zł.
Na początku tego miesiąca złożyliśmy jeszcze jeden wniosek o  wsparcie unijne z RPO WZ na lata 2014-2020 na zagospodarowanie terenu nad jeziorem Krzęcińskim, duże zadanie inwestycyjne polegające na budowie ścieżki spacerowo-rowerowej, budowie oświetlenia solarnego i pomostu z platformą widokową w ramach rewitalizacji. W tym przypadku koszt zadania wyniesie 1.244.869 zł, a wnioskowane dofinasowanie aż 1.120.382 zł (tj. 90% wartości inwestycji).

Czynione są przygotowania do oczekiwanych od dawna naborów, które w końcu kwietnia ogłasza Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Gmina Krzęcin zamierza zgłosić kilka wniosków w ramach ochrony dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju lokalnej infrastruktury. Wśród planowanych projektów jest także wykonanie pomostu pływającego na jeziorze w Chłopowie.

Czynione są także przygotowania do oczekiwanych od dawna naborów, które w końcu kwietnia ogłasza Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. Gmina Krzęcin zamierza zgłosić kilka wniosków w ramach ochrony dziedzictwa lokalnego oraz rozwoju lokalnej infrastruktury. Wśród planowanych projektów są:
1) renowacja i konserwacja nagrobka Otto Beyera na cmentarzu komunalnym w Żeńsku;
2) wykonanie pomostu pływającego w Chłopowie;
3) budowa oświetlenia solarnego przy obiektach sportowo-rekreacyjnych w Rakowie, Objezierzu i Przybysławiu;
4) zagospodarowanie terenu wokół placu im. Jana Pawła II w Krzęcinie.
Więcej na ten temat będzie można powiedzieć już niebawem.”

Także ze środków pozyskanych z naboru „Lidera Pojezierza” planowane jest zagospodarowanie terenu wokół placu im. Jana Pawła II w Krzęcinie.

Źródło: Wiadomości Krzęcińskie 1/66 marzec 2018 r.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 19 stycznia 2019, imieniny: Henryka i Mariusza