Lokalny Program Rewitalizacji

Na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 28 września 2017 r. krzęcińscy Radni podjęli uchwałę o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023. Przed podjęciem uchwały przedstawione zostały cele rewitalizacji, omówiono zasady wyodrębnienia obszarów objętych rewitalizacją oraz dyskutowano nad zaplanowanymi do realizacji projektami przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych.

Głos zabierali nie tylko Radni, ale także przedstawiciele firmy 4C Centrum Ekonomii Społecznej z siedzibą w Szczecinie, która koordynuje projekt rewitalizacyjny Urzędu Marszałkowskiego adresowany do 18 gmin znajdujących się w tzw. Specjalnej Strefie Włączenia. Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji otwiera przed gminą możliwość przystępowania do naborów i składania wniosków o dofinansowanie na realizację uwzględnionych w nim projektów inwestycyjnych (zob. poniżej wykaz głównych projektów rewitalizacyjnych w Krzęcinie, Chłopowie, Kaszewie, Granowie, Mielęcinie i Przybysławiu).
W ramach tego projektu w Kaszewie, Mielęcinie, Chłopowie, Granowie i Krzęcinie realizowane są tzw. małe inicjatywy lokalne, czyli projekty aktywizujące Mieszkańców do współpracy na rzecz swoich miejscowości i sołectw. W zakresie przyznanej na ten cel dotacji w wysokości 80 tys. zł, na wniosek Mieszkańców, rozbudowano place zabaw, zakupiono elementy siłowni zewnętrznej, uporządkowano teren wokół klubów kultury, zadbano o estetykę obiektów sportowo-rekreacyjnych. Zwieńczeniem i podsumowaniem tych inicjatyw lokalnych, które zostały już zakończone w trzech miejscowościach, były festyny i pikniki integracyjne.
 

Główne projekty rewitalizacyjne dotyczące obszaru zdegradowanego, które będą realizowane w ramach programu rewitalizacji

Krzęcin

- Zagospodarowanie terenów przy amfiteatrze oraz nad Jeziorem Krzęcińskim wraz z przebudową drogi gminnej poprzez: budowę ścieżki spacerowej, trasy rowerowej i oświetlenia w kierunku plaży, oraz rewitalizację parku podworskiego z budową infrastrukturą turystyki aktywnej.
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości od ul. Mieszka I poprzez ul. Pocztową aż po ul. Niepodległości wraz z modernizacją nawierzchni jezdni, budową chodników, parkingu, elementów małej architektury oraz oświetleniem.
- Przebudowa ulicy Ogrodowej w Krzęcinie wraz z ciągami chodnikowymi.
- Przebudowa ulicy Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie wraz z ciągami chodnikowymi.
- Przebudowa ulic: Kwiatowej, Miodowej, Spokojnej i Piaskowej w Krzęcinie wraz z ciągami chodnikowymi oraz oznakowaniem w celu poprawy bezpieczeństwa. 
- Zagospodarowanie terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy.
- Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i utworzenie Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej

Chłopowo

- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Chłopowie wraz z budową pomostu i elementów małej architektury
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chłopowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Budowa ścieżki rowerowo- spacerowej i edukacyjnej na odcinku Chłopowo – Objezierze
- Budowa chodników

Kaszewo

- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez remont chodników oraz oświetlenie i oznakowanie jezdni na drodze wojewódzkiej biegnącej przez miejscowość. 

Granowo

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Granowo poprzez modernizację nawierzchni jezdni, budowę ciągów chodnikowych , parkingu, elementów małej architektury, oświetlenie oraz zieleń wiejską.
- Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowo-rekreacyjnego.
- Przebudowa i modernizacja zespołu folwarcznego przy ul. Zakładowej.
- Rewitalizacja dworu na ul. Szerokiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Mielęcin

- Przebudowa i modernizacja pałacu w Mielęcinie wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim.
- Remont klubu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie klubu poprzez budowę ogrodzenia, placu zabaw, siłowni zewnętrznej i oświetlenia.
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem
- Poprawa jakości drogi gminnej Mielęcin – Granowo poprzez remont i przebudowę nawierzchni.

 Przybysław  

- Adaptacja górnej kondygnacji budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby mieszkań socjalnych.
- Zagospodarowanie terenu przy zespole rekreacyjno-sportowym oraz przy placu zabaw poprzez utworzenie ogólnodostępnego placu aktywnego wypoczynku.
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę chodników wraz z oświetleniem.
- Przebudowa i modernizacja pałacu w Przybysławiu wraz z zespołem folwarcznym oraz parkiem dworskim.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 24 lutego 2021, imieniny: Macieja i Bogusza