Wywiad z Wójtem Gminy Krzęcin

Panie Wójcie, 1 grudnia minęły 2 lata od objęcia obowiązków gospodarza Gminy Krzęcin. Nadszedł zatem czas na podsumowanie dotychczasowego dorobku. Zacznijmy może od tego, co udało się zrobić w tym okresie?

Jeśli spojrzymy na obecną kondycję finansową gminy, to nie mam wątpliwości, że był to okres bardzo udany, chociaż wcale niełatwy. Myślę, że zauważalna stała się zmiana w zakresie kierunków inwestycji gminnych, które w większym stopniu koncentrują się na kluczowej dla rozwoju naszej gminy podstawowej infrastrukturze. Wynika to także z opracowanej na lata 2014-2024 Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin.

I tak, w ubiegłym roku wybudowaliśmy w partnerstwie z Powiatem Choszczeńskim chodniki w Nowym Klukomiu, których koszt całkowity wyniósł 228.542 zł, w tym dotacja z powiatu to kwota 108 tys. zł. Wykonaliśmytakże przebudowę i remont nawierzchni na ulicy Jeziornej w Krzęcinie za 331.010. zł, z czego 146 tys. zł pochodziło ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020.

W tym roku zakończył się remont drogi gminnej do Sobieradza, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o łącznej długości 839 m, co kosztowało gminę 579.430 zł. Realizacja tego zadania była możliwa dzięki dotacji w wysokości 273.545 zł, uzyskanej również w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Wybudowana została sieć wodociągowa do Sobolewa, Sierosławca i Boguszyc za 197.845 , przy wsparciu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, uzyskanego w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 96.712 zł. Przebudowane zostało ogrodzenie przy Zespole Rekreacyjno-Sportowym w Chłopowie poprzez zamontowanie piłkochwytów za kwotę 36.900 zł, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 18.300 zł. Razem z Powiatem wykonany został odcinek 150 m chodnika w Rakowie o wartości 37.000 zł, z czego udział Gminy Krzęcin wyniósł jedynie 7.400 zł.

Przystąpiliśmy do realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzęcin, uzyskując na ten cel dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 38.389 zł w 2015 r. i 24.746 zł w 2016 r., co pozwoliło w sumie odebrać ponad 135 ton azbestu od 57 mieszkańców.

Doposażona została krzęcińska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt o wartości ponad 33.000 zł, na co uzyskano dofinansowanie od Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Ubezpieczeń i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Za około 300.000 zł wykonana została modernizacja oświetlenia ulicznego, w efekcie czego między innymi powstało 48 nowych punktów świetlnych. Wymieniono także na ulicy Niepodległości w Krzęcinie 10 istniejących opraw sodowych na nowe oprawy typu LED. Należy także dodać, że oprócz wymienionych wyżej inwestycji wykonaliśmy wiele drobniejszych zadań ze środków Funduszu Sołeckiego.

No właśnie, a jak Pan ocenia realizację Funduszu Sołeckiego, wyodrębnionego przecież w budżecie Gminy Krzęcin po raz pierwszy w tej kadencji?

Tak, to prawda. Była to moja obietnica wyborcza; chciałem w ten sposób zwiększyć udział Mieszkańców w podejmowaniu decyzji o sprawach Gminy i planowanych wydatkach budżetowych. Zdecydowana większość Radnych, która tworzy Klub Radnych „Razem dla Gminy Krzęcin”, poparła moją inicjatywę, podejmując w ubiegłym roku uchwałę o wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego w Budżecie Gminy w 2016 r. Dzięki temu zrealizowano w tym roku we wszystkich 11 sołectwach wiele przedsięwzięć za łączną kwotę 219.350 zł, z czego większość środków została przeznaczona na wydatki inwestycyjne i remontowe, w tym na budowę lub modernizację istniejących placów zabaw w: Granowie - 8.000 zł, Kaszewie - 16.772 zł, Przybysławiu - 16.079 zł, Żeńsku - 20.053 zł.

Pozostałe sołectwa przeznaczały swoje środki najczęściej na doposażenie placówek Gminnego Centrum Kultury i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej albo na wykonanie dokumentacji projektowej pod inwestycje sołeckie w następnym roku, a przypomnę, że w projekcie budżetu na 2017 r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 199.715 zł.

Wspominał Pan na wstępie, że był to okres jednak niełatwy, co miał Pan na myśli?

Jednym z problemów, z którym się zetknąłem, zaraz po objęciu funkcji wójta, jeszcze w grudniu 2014 r. było uregulowanie wydatków zrealizowanych w końcówce poprzedniej kadencji, ale niezapłaconych, w sumie chodzi o kwotę ponad 500.000 zł. Były to m.in. płatności związane ze zrealizowaną wspólnie z Powiatem przebudową drogi Słonice-Objezierze (376.214 zł).

Drugim przejętym w spadku problemem okazała się sprawa rozliczenia z podwykonawcą kanalizacji Krzęcina, firmą ECOL-UNICON, której Gmina Krzęcin musiała wypłacić wynagrodzenie wraz z należnymi odsetkami i kosztami sądowymi w wysokości 402.761 zł. Kłopotów z rozliczeniem prowadzonych wcześniej inwestycji było zresztą znacznie więcej. Kolejnym istotnym czynnikiem, determinującym obecną kondycję finansową Gminy, jest stosunkowo wysoki poziom zadłużenia (na koniec 2014 r. wyniósł 6.673.938 zł, tj. 44,41%), co ogranicza możliwości zaciągania dalszych zobowiązań i utrudnia realizację planów inwestycyjnych.

Co Pan Wójt uważa za największy sukces pierwszej połowy kadencji?

Mam ogromną satysfakcję, że mimo wspomnianych wcześniej trudności udało się zrealizować wiele oczekiwanych inwestycji. Jestem przekonany, że z punktu widzenia Mieszkańców ważną i odczuwalną zmianę stanowiło utworzenie Funduszu Sołeckiego, ale w moim odczuciu najbardziej wymiernym sukcesem jest odzyskanie dla Budżetu Gminy kwoty 974.703,00 zł, tytułem zwrotu podatku od towaru i usług (VAT). Działania podjęte na samym początku tej kadencji, a zaniechane w okresie wcześniejszym, okazały się pomocne w spłacie roszczeń spółki z o.o. ECOL-UNICON oraz finansowaniu różnych zadań inwestycyjno-remontowych. Wszystkie jednak sukcesy, chciałbym to podkreślić, są efektem pracy zbiorowej, mam tu na myśli Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, którym chciałbym w tym miejscu podziękować za współpracę i zaangażowanie na rzecz Gminy.

Z tych podsumowań wynika, że minione dwa lata to był dla pracowników krzęcińskiego urzędu i jednostek organizacyjnych pracowity okres. A czego Mieszkańcy mogą się spodziewać w najbliższym czasie w zakresie gminnych inwestycji?

W końcówce tego roku dotarła do nas informacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (ze zbiornikiem na wodę o pojemności 4,5 tony) dla jednostki OSP w Krzęcinie. Koszt zakupu samochodu to 853.000 zł, a udział gminy wyniesie jedynie 15% tej kwoty. Środki pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

O wsparcie ze środków unijnych z RPO WZ ubiegamy się także na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z wykorzystaniem OZE (wartość zadania: 3.165.000 zł) oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo (wartość zadania: 2.261.000 zł). Czynimy także przygotowania pod nabory w ramach LGD „Lider Pojezierza”, w których będziemy ubiegali się o dofinansowanie na zagospodarowanie terenu nad jeziorem w Krzęcinie (wartość zadania: 800.000 zł) oraz budowę pomostu w Chłopowie (wartość zadania: 60.000 zł).

W 2017 r. przystąpimy także do rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Objezierzu, która zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową kosztować będzie ok. 150.000 zł, z czego 50% stanowić będzie dotacja bezzwrotna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Mamy także opracowaną dokumentację na przebudowę ulic Ogrodowej, Pocztowej i Szkolnej w Krzęcinie. Warto zaznaczyć, że w minionych dwóch latach wykonaliśmy za ponad 300.000 zł dokumentacje projektowe pod wiele jeszcze innych zadań inwestycyjnych. Wierzę, że większość z nich uda się nam wkrótce zrealizować.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła