OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Krzęcin zgodnie z prośbą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Choszcznie o rozszerzenie listy rzeczoznawców, (pismo z dnia 16 września 2016r), działając na podstawie  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania / Dz. U. Nr 142, poz. 1161/ zaprasza osoby zainteresowane funkcją rzeczoznawcy do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz, sprzętu do  zgłaszania kandydatur na to stanowisko.

Kandydatem na stanowisko rzeczoznawcy może być osoba, która:

- posiada wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub posiada co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub  ukończyła  zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym;

- ma miejsce zamieszkania na terenie gminy Krzęcin;

- złoży wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.

Dodatkowo w przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien posiadać wiedzę praktyczną w tym zakresie.

Z wnioskiem o powołanie na rzeczoznawcę mogą wystąpić również: sołtys, izba rolnicza, związek zawodowy rolników, organizacja społeczno-zawodowa rolników, izba gospodarcza  o zasięgu krajowym utworzona np. przez grupy producentów rolnych i ich związki lub też grupa producentów rolnych i ich związek.

Rzeczoznawcy przysługuje wynagrodzenie za godzinę szacowania w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wynagrodzenie wypłaca powiatowy lekarz weterynarii ze środków przeznaczonych corocznie w ustawie budżetowej na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Krzęcin,
w terminie do 15 października 2016 r.

Wniosek o powołanie na rzeczoznawcę powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, informację o wykształceniu. Do wniosku należy dołączyć: kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie, oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym (jeżeli jest wymagane), oświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym prowadzona jest produkcja metodami ekologicznymi (jeżeli jest wymagane). Wnioski dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.krzecin.pl w zakładce Wnioski do pobrania oraz w sekretariacie i w pok. nr 14 Urzędu Gminy Krzęcin.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr . tel. 95 765 5313 (Zdzisław Szymanowski) lub w pok. Nr 14 Urzędu Gminy w Krzęcinie.

Wójt Gminy Krzęcin

/-/ dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Krzęcin, dnia 23 września 2016 r.

Wzór wniosku 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest wtorek 23 kwietnia 2024, imieniny: Jerzego i Wojciecha