III Sesja Rady Gminy Krzęcin

19 maja br. odbyła się III sesja Rady Gminy Krzęcin. Wydarzenie miało szczególnie uroczysty charakter ze względu na fakt, iż była to sesja absolutoryjna, na której Wójt Bogdan Wojciech Brzustowicz przedstawił Radzie Gminy Raport o stanie gminy Krzęcin za 2023 rok. W obradach udział wzięli kierownicy referatów urzędu, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych oraz sołtysi.

Sesję otworzył Przewodniczący rady Artur Konopelski. Najważniejszymi zagadnieniami, które znalazły się w porządku obrad były: debata nad „Raportem o stanie gminy Krzęcin za 2023 rok”, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzęcin za 2023 r.

Po obszernym sprawozdaniu włodarza i raporcie o stanie gminy oraz dyskusji nad nim, Rada Gminy Krzęcin podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania.
Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie i ocena z wykonania budżetu gminy Krzęcin za 2023 rok. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Krzęcin i Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie. Wszyscy obecni na sali radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę o absolutorium dla Wójta Gminy Krzęcin Bogdana Wojciecha Brzustowicza. Po krótkim przemówieniu, podsumowującym pracowity rok, Wójt podziękował za okazane zaufanie oraz dotychczasową wspólną pracę na rzecz gminy Krzęcin. Wyrazy wdzięczności zostały skierowane również w stronę pracowników Urzędu Gminy, szczególnie Skarbnika gminy Joanny Witkowskiej, jednostek organizacyjnych, radnych oraz sołtysów, których praca przyczyniła się do wspólnego sukcesu.

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 21 lipca 2024, imieniny: Daniela i Andrzeja