XXXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin

Dnia 28 marca br. odbyła się ostatnia XXXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII Kadencji 2018-2024. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Artur Konopelski przedstawiając porządek sesji. Następnie Wójt Gminy Krzęcin Bogdan Wojciech Brzustowicz zapoznał Radnych ze sprawozdaniem z realizacji zadań z okresu międzysesyjnego. Sesja była również okazją do przedstawienia sprawozdań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, działalności Zespołu Interdyscyplinarnego, pracy placówki wsparcia dziennego „Słowik” oraz działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Dodatkowo przedstawiono Radnym sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2023 r.

Podjęto kolejne ważne uchwały, szczególnie w zakresie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krzęcin na lata 2024-2035, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Krzęcin czy uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ponadto uchwalono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane wpisane do rejestru zabytków na kościoły w miejscowościach Krzęcin, Nowy Klukom i Rakowo oraz podjęto uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2024-2037.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy odbyło się podsumowanie pięcioletniej kadencji, w której podejmowane były liczne decyzje mające na celu rozwój i dobrobyt gminy. Radni mieli okazję omówić osiągnięcia, bieżące projekty oraz przyszłe wyzwania. Podczas sesji podkreślono sukcesy w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, programów społecznych oraz działań promocyjnych mających na celu podniesienie atrakcyjności gminy.

Podsumowanie kadencji było również okazją do podziękowań dla Radnych za ich zaangażowanie, ciężką pracę i wkład w rozwój gminy. Wójt Gminy Bogdan Wojciech Brzustowicz i Przewodniczący Rady Gminy Artur Konopelski złożyli na ręce dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkim pracownikom samorządowym podziękowania za współpracę. Podziękowania otrzymały również cztery Radne: Anna Masaj-Szczepańska, Judyta Mroczkowska, Bożena Gibert oraz Paulina Szarawaga, które zdecydowały się nie ubiegać o reelekcję na kolejną kadencję. Życzymy im wszelkiej pomyślności w przyszłych przedsięwzięciach oraz sukcesów w kolejnych etapach życia osobistego i zawodowego.

Wpisany przez: Izabela Cichowska

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 22 kwietnia 2024, imieniny: Leona i Łukasza