Ogłoszenie

lad

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z prowadzonym naborem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Krzęcin informuje, iż podmioty posiadające na terenie Gminy Krzęcin zabytki, mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski należy składać za pośrednictwem Gminy Krzęcin. Podmioty zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, proszone są o zgłoszenie wniosku do Urzędu Gminy w Krzęcinie do dnia 6 lutego 2023 roku. Druk wniosku do pobrania ze strony internetowej Gminy Krzęcin wraz z oświadczeniem.

W ramach powyższego programu Gmina Krzęcin ma możliwość złożenia wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina ma tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm., dalej jako u.o.o.z.), na nakłady konieczne określone w art. 77 u.o.o.z. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
Rządowy Program Odbudowy Zabytków uprawnia Gminy, Powiaty, bądź Województwa do składania wniosków o dofinansowanie.  Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków mogą być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.
Jednocześnie informujemy, iż premiowane będą wnioski, dla których podmiot posiadający tytuł prawny do władania obiektem przedłoży wraz z wnioskiem:
1.    Tytuł i zakres inwestycji.
2.    Kosztorys inwestorski lub inny dokument pozwalający na oszacowanie wartości prac zadania inwestycyjnego przy zabytku.
3.    Wartość całego projektu w tym kwota wnioskowanej dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdą Państwo na stronie: www.bgk.pl/polski-lad.

Dodatkowe informacje na www.bip.krzecin.pl oraz wniosek wraz z oświadczeniem.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest sobota 22 czerwca 2024, imieniny: Pauliny i Flawiusza