Wójt Gminy Krzęcin przypomina o obowiazku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej

Informuję, iż zgodnie art.5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz.1399 ze zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnychWobec powyższego przypominam o obowiązku przyłączenia posesji do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Krzęcinie i w Chłopowie.

        Wyjaśniam również, że uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Wójt, sprawujący nadzór nad wykonywaniem w/w obowiązków, w przypadku stwierdzenia ich niewykonania, wydaje decyzję nakazującą. Wykonanie decyzji nakazującej, podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. poz. 1619 ze zm.), co oznacza możliwość zastosowania środków egzekucyjnych w postaci grzywny w celu przymuszenia. Grzywna może być nakładana kilkakrotnie w tej samej lub wyższej kwocie. W przypadku osoby fizycznej może sięgnąć wysokości do 10 tys. zł, a nakładana wielokrotnie do 50 tys. zł. (art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Wobec powyższego proszę o przyłączenie posesji do sieci kanalizacji sanitarnej w ostatecznym terminie do dnia 30.06.2016r.

            W przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, proszę o dostarczenie dokumentów potwierdzających jej wykonanie oraz właściwą eksploatację.

WÓJT GMINY KRZĘCIN

Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 04 grudnia 2022, imieniny: Barbary i Piotra