XXXI Sesja Rady Gminy Krzęcin

herb

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXI Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 26.01.2023 r. (czwartek) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej  2, o godzinie 10:30.

Porządek sesji:
1.        Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.        Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.        Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy Krzęcin.
4.        Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.        Sprawozdanie za rok 2022 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6.    Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
7.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Gminie Krzęcin.
8.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2023-2025.
9.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy Krzęcin
i sprawozdania z pracy Rady Gminy Krzęcin za rok 2022.
10.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Krzęcin na rok 2023.
11.    Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2024 roku.
12.    Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krzęcin.
13.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.
14.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na rok 2023.
15.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin
na lata 2023 – 2034.
16.    Interpelacje zapytania i wnioski Radnych.
17.    Wnioski i zapytania Sołtysów.
18.    Informacje Przewodniczącego Rady.
19.    Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Artur Konopelski

 

Projekty uchwał

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 06 lutego 2023, imieniny: Doroty i Tytusa