XXIV Sesja Rady Gminy Krzęcin

herbUprzejmie zawiadamiam, że XXIV Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 30.03.2022 r. (środa) w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, przy ul. Pogodnej 4 o godzinie 1000.

 

Porządek sesji:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krzęcin.
 4. Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
 5. Roczne Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny w Gminie Krzęcin za Rok 2021.
 6. Sprawozdanie za rok 2021 – Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzęcinie.
 7. Sprawozdanie za rok 2021 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzęcinie.
 8. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z działalności za pierwsze półrocze roku szkolnego 2021/ 2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy ludności cywilnej z terenów Ukrainy.
 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2022”.
 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniach.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce o nr ewid. 330, położonej w obrębie Żeńsko.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2025.
 14. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Modernizacja boiska zespołu rekreacyjno – sportowego w Mielęcinie w ramach poprawy infrastruktury rekreacyjnej i sportowej na terenie Gminy Krzęcin”.
 15. Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krzęcin środków stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 – 2034.
 18. Interpelacje zapytania i wnioski Radnych.
 19. Wnioski i zapytania Sołtysów.
 20. Informacje przewodniczącego Rady.
 21. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

Projekty uchwał

Wpisany przez: Admin

 • :
 • :

Dziś jest niedziela 22 maja 2022, imieniny: Julii i Heleny