Wyprawka szkolna

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w roku szkolnym 2015/2016 pomocą finansową na zakup podręczników – „Wyprawka szkolna” zostaną objęci uczniowie:

1. uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2. słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszących,
3. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
4. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
5. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
6. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
7. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Więcej informacji:

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2015 r. w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna"

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 25 października 2021, imieniny: Kryspina i Ingi

Najbliższe wydarzenie: