V sesja Rady Gminy

29 kwietnia br. podczas V sesji Rady Gminy w Krzęcinie radni ustalili sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, wyrazili wole kontynuacji członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” w kolejnym okresie programowania tj. w latach 2014-2020.

określili tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, określi zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, przyjęli „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzęcin w roku 2015”, określili wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy.
Radni dokonali także zmian w budżecie Gminy Krzęcin oraz rozpatrzyli skargę na działalność wójta, którą uznali za bezzasadną. 
Podczas sesji radni zapoznali się również ze sprawozdaniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Piotra Drobotki z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Krzęcin za 2014 r” oraz z informacją o stanie bezpieczeństwa gminy i porządku publicznego na terenie Gminy Krzęcin w 2014 r., którą przestawił komendant powiatowy policji mł. insp. Ireneusz Winnicki.