Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

Ogłoszenie
o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzęcin w 2022 r.

herbNa podstawie art. 15 ust. 2a oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Krzęcina zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy,  z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie, do prac w komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej w 2022 roku.
Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Kandydaci na członków komisji konkursowej muszą złożyć formularz z minimum jedną rekomendacją organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Wójt Krzęcina spośród zgłoszonych kandydatów powoła w drodze zarządzenia komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.
Nabór zgłoszeń będzie trwał do 15 lutego 2022r.(decyduje data wpływu do urzędu).
Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełnione formularze należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin (poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej przy wejściu do urzędu), drogą pocztową lub zeskanowany formularz przesłać na adres email: urzad@krzecin.pl.
Uwaga:
Złożenie zgłoszenia kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

Wójt Gminy
Bogdan Brzustowicz

FORMULARZ (docx)

_____

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Krzęcin w roku 2022.