Kalendarz imprez

XXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin

herbUprzejmie zawiadamiam, że XXIX Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 06.12.2022 r. (wtorek) w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej  2, o godzinie 10:00.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Krzęcin.
4.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.
6.    Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzęcin.
7.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za przewozy osób pojazdami będącymi w użytkowaniu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dla jednostek organizacyjnych Gminy Krzęcin.
8.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.
9.    Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
10.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Krzęcin.
12.    Interpelacje zapytania i wnioski Radnych.
13.    Wnioski i zapytania Sołtysów.
14.    Informacje Przewodniczącego Rady.
15.    Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Artur Konopelski

 

Projekty uchwał

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 06 lutego 2023, imieniny: Doroty i Tytusa