Kalendarz imprez

VI Sesję Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji

Uprzejmie zapraszam na VI Sesję Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r. (czwartek), o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy.
5.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2018.
7.    Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzęcinie za 2018 rok.
8.    Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w gminie Krzęcin za rok 2018.
9.     Ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Krzęcin za rok 2018).
10.    Raport o stanie gminy Krzęcin za 2018 rok.
11.    Debata o raporcie o stanie gminy Krzęcin za 2018 rok (rozpatrzenie raportu).
12.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy Krzęcin.
13.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krzęcin za 2018 rok.
14.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
15.    Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy Krzęcin zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
16.    Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 31 grudnia 2019 roku.
17.    Projekt uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego.
18.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krzęcin Nr IV/43/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.
19.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok.
20.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2033.
21.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
22.    Wnioski i zapytania sołtysów.
23.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
24.    Informacje Przewodniczącego Rady.
25.    Zamknięcie obrad.

                                PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                        Artur Konopelski

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

Najbliższe wydarzenie: