ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN z dnia 6 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 WÓJTA GMINY KRZĘCIN

z dnia 6 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023

 

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin zarządzam, co następuje:

§1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących opracowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023.

§2. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin (https://www.krzecin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.krzecin.pl), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie, w terminie od dnia 6 września 2017r.

 §3. Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, w terminie od 13 września 2017r. do 20 września 2017r. (do godz. 15.30).

2) zbierania uwag ustnych od 13 września 2017r. do 20 września 2017r., (do godz. 15.30),  w Urzędzie Gminy Krzęcin (pok. nr 14), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu.

§4. Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy w Krzęcinie (pok. nr 14), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krzęcin.

§5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji:

  1. Monika Saganowska - Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i ochrony środowiska UG w Krzęcinie
  2. Małgorzata Matuszak – Przewodnicząca Zespołu ds. Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin

§6. O zasadności przyjęcia uwag dotyczących Programu ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy Krzęcin.

§7. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, który zostanie opublikowany na stronie BIP Gminy Krzęcin.

§8. Do wzięcia udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Krzęcin posiadające czynne prawo wyborcze.

§ 9. Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin (https://www.krzecin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.krzecin.pl), a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krzęcinie.

§10. Traci moc Zarządzenie Nr 40/2017  Wójta Gminy Krzęcin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzęcin na lata 2017-2023

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 http://bip.krzecin.pl/dokumenty/845

Załacznik nr 2 http://bip.krzecin.pl/dokumenty/845

Załącznik nr 3 http://bip.krzecin.pl/dokumenty/845

Wpisany przez: admin

  • :
  • :

Dziś jest poniedzialek 17 czerwca 2019, imieniny: Laury i Adolfa

Najbliższe wydarzenie: