OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZĘCIN

herbo przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzęcin projektu uchwały
 w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Krzęcin

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz Uchwały Nr V/35/2015 Rady Gminy w Krzęcinie  z dnia 29 kwietnia  2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzęcin  (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2015 r. poz. 2345), Wójt Gminy Krzęcin informuje o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/71/2004 Rady Gminy Krzęcin z dnia 10 marca 2004 r.  w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Krzęcin.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Sołectwa Objezierze w Gminie Krzęcin posiadający czynne prawo wyborcze.
Konsultacje odbędą się  w formie:
1)    zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w terminie od 25 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. (do godz. 15.30).
2)    zbierania uwag ustnych od 25 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r.,(do godz. 15.30), złożonych w Urzędzie Gminy Krzęcin (pok. nr 13), ul. Tylna 7, w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o podjęciu konsultacji wraz z projektem uchwały Rady Gminy w Krzęcinie
i formularzem konsultacyjnym będzie dostępna na stronie: www.bip.krzecin.pl oraz u sołtysa sołectwa Objezierze. Dokumenty te można otrzymać również w Sekretariacie Urzędu .
  Miejscem składania formularzy jest Urząd Gminy w Krzęcinie:
1)   sekretariat
2)   pokój nr 13 w Urzędzie Gminy Krzęcin, ul. Tylna 7, 73-231 Krzęcin.
3)  Formularze można wysłać również pocztą tradycyjną na adres urzędu, a podpisane podpisem elektronicznym przesłać pocztą elektroniczną na adres: e-mail:  urzad@krzecin.pl  w terminie od 25 stycznia 2023r. do 10 lutego 2023r. (data wpływu do godz. 15.30).

Link do KONSULTACJI

Wójt
Bogdan Wojciech Brzustowicz

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 11 czerwca 2023, imieniny: Barnaby i Feliksa