Nowy dodatek grzewczy

woodSzanowni Mieszkańcy Gminy Krzęcin

Nowy dodatek grzewczy - 19 września 2022r. ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw.

19 września 2022 w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o wsparciu odbiorców ciepła, przewidująca m.in. dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, gazu LPG lub oleju opałowego.
Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu, możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Ustawa wchodzi w życie we wtorek 20 września.
 Oznacza to, że od 20 września 2022 można złożyć wniosek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel. Wnioski Mieszkańców Gminy Krzęcin przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie (pok. Nr 2) od dnia 21.09.2022 r.

Dofinansowanie wynosi:
• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy;
• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe , kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy, zasilany skroplonym gazem LPG.

Dodatek będzie wypłacany w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku dla gospodarstw domowych nie wymaga wydania decyzji. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prześle wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej lub SMS.

Uwaga! Z nowego dodatku grzewczego nie skorzystają osoby, którym przysługuje dodatek węglowy oraz osoby, które korzystają z ciepła systemowego objętego ochroną przed podwyżkami na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Dotyczy to m.in. mieszkań i domów do których ciepło jest dostarczane z kotłowni gazowych należących do spółdzielni lub wspólnot. Tam już mieszkańcy są objęci niższymi stawkami za gaz.

Wzór wniosku o dodatek do ogrzewania do pobrania (TUTAJ)

Dodatek węglowy – najważniejsze zmiany

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadza m.in. zasadę jeden adres - jeden dodatek.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto gmina będzie miała 60 dni na wypłatę środków od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.  Do tej pory było to 30 dni. Gminy będą miały zatem więcej czasu na weryfikację najbardziej skomplikowanych wniosków, przy których są wątpliwości czy danemu gospodarstwu domowemu przysługuje dodatek węglowy.

Ponadto nie będzie można wprowadzać zmian w deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracja CEEB ma kluczowe znaczenie, jeśli chcemy dostać dodatek do ogrzewania. Możemy wnioskować o przyznanie dopłaty do źródeł ciepła tylko wtedy, jeśli zmiany w deklaracji CEEB zostały złożone nie później niż 11 sierpnia 2022r. Jeśli zmieniono deklarację po tej dacie  – dodatek nie zostanie  przyznany, gdyż Gmina nie ma możliwości uznania takiej zmiany źródła ogrzewania w istniejącym budynku.

Należy pamiętać, że obowiązek złożenia deklaracji wciąż obowiązuje: dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia.

 

         
Anna Kozłowska
Kierownik Referatu
Zagospodarowania Przestrzennego
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 06 grudnia 2023, imieniny: Mikołaja i Emiliana