Dodatek węglowy - informacje

W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzęcinie (pok. Nr 2) od dnia 16.08.2022 r. od godz. 12.00.

dodatek

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA (POBIERZ)

Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku węglowego? (POBIERZ)

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego (POBIERZ)

Klauzula informacyjna (POBIERZ)

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).
Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego;
Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1.    osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2.    osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Wniosek:
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzęcin oraz sekretariacie po tym, jak przedmiotowe rozporządzenie zostanie opublikowane w dzienniku ustaw.
Wnioski można składać:
●    elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP: /e10pyb58qu/skrytka oraz
●    papierowo w Urzędzie Gminy w Krzęcinie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 95 765 52 13 wew. 7.
Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 28 września 2022, imieniny: Marka i Wacława