Rada jednogłośnie udzieliła Wójtowi votum zaufania oraz absolutorium

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 23 czerwca br., po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy Krzęcin, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, krzęcińscy radni jednogłośnie udzielili Wójtowi Bogdanowi Wojciechowi Brzustowiczowi votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

absolutorium

Był to bez wątpienia bardzo ambitny i rekordowy w ostatnim okresie budżet, co pokazuje realizacja wydatków na poziomie 21.986.355,22 zł oraz wynik budżetu na koniec roku, tj. wypracowanie nadwyżki w kwocie 1.181.988,69 zł. W swoim obszernym wystąpieniu, przedstawionym w formie prezentacji multimedialnej, Wójt przypomniał o najważniejszych działaniach i osiągnięciach gminy w minionym roku. Zwrócił uwagę, że zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.677.512,47 zł. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć:
1) Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Krzęcińskim (ostatni etap);
2) przebudowa ulicy Zakładowej w Granowie;
3) przebudowa chodników i nawierzchni drogi w Kaszewie;
4) zakup ciągnika dla Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Krzęcinie;
5) doposażenie placu zabaw w Granowie i Przybysławiu w ramach rewitalizacji społecznej.
Oprócz tych dużych inwestycji infrastrukturalnych wykonano także szereg mniejszych zadań remontowo- inwestycyjnych. Doceniając wysiłki i efekty działań, wszyscy obecni na sesji Radni, stosunkiem głosów 13 za, 0 – wstrzymujących się i 0 – przeciwnych, poparli udzielenie wójtowi votum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu!
Dodatkowo podczas sesji przedstawiono Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa Gminy Krzęcin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r., podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2022 – 2024. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 14 sierpnia 2022, imieniny: Alfreda i Euzebiusza