Dodatek osłonowy

ustawa

Wójt Gminy Krzęcin informuje, że w dniu 3 stycznia 2022 roku została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym oraz rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Zgodnie z treścią tej ustawy Mieszkańcy Gminy Krzęcin mogą ubiegać się o pomoc na pokrycie części kosztów energii.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Krzęcin mogą złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzęcinie (ul. Szkolna 2, 73 - 231 Krzęcin, tel./fax 95 765 54 16, mail: ops_krzecin@o2.pl).

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?
Zgodnie z treścią ustawy świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków.
Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku.
Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca , druga w terminie do 2 grudnia. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wysokość dodatku osłonowego.
•    400 zł w roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
•    600 zł w roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
•    850 zł w roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
1150 zł w roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
•    500 zł w roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
•    750 zł w roku dla gospodarstw domowych,
•    1062,50 zł w roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
•    1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Uwaga!
Na czas realizacji wypłaty dodatku osłonowego tj.: od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zawiesza się wypłatę dodatków energetycznych. Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, złożone w okresie od dnia 04.01.2022 r. do 31.12.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Przypominam również, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Gminy Krzęcin lub wysłać pocztą. Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Materiały do pobrania:
•    Wniosek w wersji edytowalnej (docx),
•    Wniosek w wersji pdf,
•    Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy w wersji pdf.
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest czwartek 18 sierpnia 2022, imieniny: Heleny i Bronisławy