Inwestycje i projekty grantowe w roku 2020

inwestycje

Poprzedni rok, pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej wywołanej chorobą COVID-19 i wynikających z niej obostrzeń sanitarnych, nie przeszkodził w realizacji zaplanowanych w budżecie gminnych inwestycji. Wpisują się one w dużej mierze w strategię mającą na celu podniesienie atrakcyjności Gminy Krzęcin poprzez rozwój gminnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej. Partnerem gminy w ich realizacji, zwłaszcza w kontekście projektów grantowych, były nierzadko sołectwa i podmioty sektora pozarządowego.

sciezkaJedną z najważniejszych jest budowa ścieżki spacerowo-rowerowej, wyznaczającej trasę łączącą dwa krzęcińskie jeziora, która zgodnie z harmonogramem robót zostanie zakończona do końca pierwszej połowy 2021 r. W ramach tego zadania będą także oddane do użytku: pomost widokowy, oświetlenie solarne (tj. 5 lamp z systemem sterowania) i dwie wiaty drewniane przy scenie amfiteatru. W drugim etapie, rozpoczętej jeszcze w 2019 r. inwestycji, której wykonawcą jest firma: „Marek Leśniak” z Zieleniewa, wykonano roboty o wartości 350.648 zł. Koszt całego projektu zamyka się w kwocie 1.265.673 zł, w tym dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zacho. na lata 2014-2020 (RPO) na działanie w zakresie wspierania rewitalizacji - 1.120.382,85 zł i wkład własny z budżetu gminy - 145.291 zł. W tym miejscu warto odnotować, że za sprawą grantu uzyskanemu przez Sołectwo Krzęcin wykonano jeszcze trzecią wiatę drewnianą, przeznaczoną pod piec chlebowy. Należy dodać, że w 2021 r. zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie „RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN” inny projekt wynikający z Lokalnego Planu Rewitalizacji, polegający na wykonaniu ścieżki edukacyjnej w parku podworskim w Krzęcinie przy ścieżce spacerowo-rowerowej. Na ten cel krzęcińskie stowarzyszenie otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego grant w wysokości 18.500 zł.
W ramach tego samego projektu z zakresu rewitalizacji społecznej w Granowie i Przybysławiu powstały place zabaw. Zakupione elementy zostały sfinansowane z grantów w wysokości 18.500 zł każdy, przyznanych na ten cel przez Urząd Marszałkowski.

pomost

pomostInny oczekiwany od dawna projekt to pomost pływający na jeziorze w Chłopowie (plaża przy ul. Wodnej), którego koszt wyniósł 79.950 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „LIDER POJEZIERZA” z siedzibą w Barlinku ze środków unijnych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” - 65.471 zł. Udział budżetu gminy to kwota 14.479 zł. Wykonawcą była również firma „Marek Leśniak” z siedzibą w Zieleniewie. W tej samej miejscowości, na terenie przy Wiejskim Domu Kultury, powstała siłownia plenerowa, której koszt wyniósł 20.000 zł. Zamontowane urządzenia zakupiono dzięki grantom pozyskanym przez Sołectwo Chłopowo i Stowarzyszenie „RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN”.
silownia

Podobna siłownia plenerowa, której koszt wyniósł 18.500 zł, powstała jeszcze w Mielęcinie, na terenie wokół Klubu Kultury, w sąsiedztwie placu zabaw. Projekt ten we współpracy z gminą zrealizowało Stowarzyszenie „RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN” w ramach rewitalizacji społecznej.

siłownia
W Rakowie, Objezierzu i Przybysławiu, w odpowiedzi na wnioski mieszkańców, doświetlono zespoły rekreacyjno-sportowe poprzez montaż 6 lamp solarnych w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia ich dostępności. Koszt zadania wyniósł 82.410 zł, w tym wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) - 52.437 zł i środki z budżetu gminy - 29.972 zł. Wykonawcą inwestycji, na którą nasza gmina uzyskała wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia „LIDER POJEZIERZA”, była firma „Krzysztof Frąszczak” z siedzibą w Poznaniu. W poprzednich latach takie lampy solarne zakupiono i zamontowano na podobnych obiektach w Kaszewie, Granowie i Żeńsku.

oswie
Przy osiedlu na ul. Mieszka I w Krzęcinie, na nieruchomości którą gmina przejęła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), powstała strefa relaksu, składająca się z placu zabaw oraz siłowni plenerowej. Koszt inwestycji wyniósł 54.144 zł, ale został sfinansowany dzięki wsparciu pozyskanemu za pośrednictwem Stowarzyszenia „LIDER POJEZIERZA” z unijnego programu PROW w wysokości 32.683 zł i środki z budżetu gminy 21.461 zł. Wykonawcą tej inwestycji była firma „Józef Kozłowski” z siedzibą w Tychowie.

plac plac
Z kolei dzięki dofinansowaniu Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie udzielanemu na rozwój tzw. małej infrastruktury sportowej przeprowadzona została modernizacja murawy stadionu w Krzęcinie.

murawaJej koszt wyniósł 42.120 zł, z czego 19.000 zł stanowiła dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Obok dwóch szatni sportowych na krzęcińskim stadionie ustawiono także trzeci kontener, zakupiony przez Stowarzyszenie „RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN”, działające we współpracy z Sołectwem Krzęcin. Będzie on służyć Kołu Gospodyń Wiejskich jako miejsce spotkań. Koszt zakupu w wysokości 18.500 zł został pokryty środkami z programu rewitalizacji społecznej.
Efektem współpracy gminy ze Stowarzyszeniem „RAZEM DLA GMINY KRZĘCIN” jest dotacja otrzymana od Stowarzyszenia „LIDER POJEZIERZA” na utworzenie centrum przedsiębiorczości lokalnej. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 21.850 zł doposażone zostało stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Krzęcinie ds. działalności gospodarczej.

objezierzeKrzęcińskie stowarzyszenie nie jest jedyną organizacją pozarządową, prężnie działającą na terenie naszej gminy, wykazującą dużą aktywność w pozyskiwaniu środków na realizację projektów grantowych i aktywizację mieszkańców. Koło Gospodyń Wiejskich w Objezierzu we współpracy z Gminą Krzęcin zadbało o poprawę estetyki swojej miejscowości. W konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu „Społecznik” organizacja ta uzyskała wsparcie w wysokości 4.000 zł, które zostało przeznaczone na nasadzenia krokusów w pasie drogi powiatowej naprzeciwko poszczególnych posesji w ramach projektu „Sołectwo Objezierze jako krokusowy zakątek”. Na dwa kolejne projekty, dotyczące zagospodarowania placu gminnego przy wysepce autobusowej poprzez stworzenie miejsca lokalnej integracji i wypoczynku, KGW Objezierze otrzymało granty ze „Społecznika” (3.571 zł) i od Stowarzyszenia „LIDER POJEZIERZA” (10.000 zł). Z kolei Stowarzyszenie „Aktywny Senior” z Chłopowa zdobyło grant w wysokości 4.000 zł z Programu „Społecznik” na realizację projektu plenerowego „Szachy na glebie”, pozwalającego łączyć pasję do tej gry z wypoczynkiem i rekreacją na obszarze kompleksu Wiejskiego Domu Kultury.
komputerJednym ze skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 było odstąpienie w szkołach na terenie całego kraju od stacjonarnego nauczania na rzecz nauczania zdalnego. Wiązało się to z potrzebą wsparcia nauczycieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Krzęcinie, polegającego na doposażeniu w sprzęt komputerowy. W wyniku podjętych działań Gmina Krzęcin otrzymała dwie dotacje z programu rządowego „Zdalna szkoła” o łącznej wysokości 89.844 zł, które w całości zostały przeznaczone na zakup 59 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Pozostaje tylko życzyć, aby efekty wysiłków inwestycyjnych długo i efektywnie służyły mieszkańcom oraz wszystkim użytkownikom, stanowiąc wspólne dobro, o które także - co należy mieć na uwadze - wspólnie powinniśmy się troszczyć.

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 23 czerwca 2021, imieniny: Wandy i Zenona

Najbliższe wydarzenie: