XXVI Sesja Rady Gminy Krzęcin

herbUprzejmie zawiadamiam, że XXVI Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 23 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Krzęcinie, przy ul. Szkolnej 2.

 

Porządek sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie o stanie bezpieczeństwa Gminy Krzęcin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2021 r.
6. Raport o stanie Gminy Krzęcin za 2021 rok.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Krzęcin za 2021 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Krzęcin.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzęcin za 2021 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzęcin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Krzęcin osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na cele związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzęcin w latach 2022 – 2024.
12. Projekt uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krzęcin.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2022 rok.
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2022 - 2034.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
16. Wnioski i zapytania sołtysów.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Zamknięcie obrad.
                                                                                  

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Artur Konopelski

 

Projekty uchwał

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 29 czerwca 2022, imieniny: Piotra i Pawła