XXI Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zawiadamiam, że XXI Sesja Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji odbędzie się dnia 30.11.2021r. (wtorek)  w Szkole Podstawowej w Krzęcinie, budynek sali gimnastycznej, przy ul. Pogodnej 4 o godzinie 10.00.

Porządek sesji:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy Krzęcin.
4.    Sprawozdanie wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2020/2021.
6.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krzęcin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.
7.    Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Krzęcin.
8.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw Gminy Krzęcin.
9.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety radnego.
10.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krzęcin.
11.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2021 rok.
12.    Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2021-2034.
13.    Interpelacje zapytania i wnioski Radnych.
14.    Wnioski i zapytania Sołtysów.
15.    Informacje przewodniczącego Rady.
16.    Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                             Artur Konopelski

Projekty uchwał

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest środa 01 grudnia 2021, imieniny: Natalii i Eligiusza