Rada jednogłośnie udzieliła wójtowi votum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Podczas sesji Rady Gminy w dniu 13 czerwca br., po zapoznaniu się z raportem o stanie Gminy Krzęcin, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, krzęcińscy radni jednogłośnie udzielili wójtowi Bogdanowi Brzustowiczowi votum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Był to bez wątpienia bardzo ambitny i rekordowy w ostatnim okresie budżet, co pokazuje realizacja wydatków na poziomie 19.020.950 zł oraz wynik budżetu na koniec roku, tj. wypracowanie nadwyżki w kwocie 1.066.179 zł.

W swoim obszernym wystąpieniu, przedstawionym w formie prezentacji multimedialnej, wójt przypomniał o najważniejszych działaniach i osiągnięciach gminy w minionym roku. Zwrócił uwagę, że pomimo zmniejszenia się w trakcie roku budżetowego dochodów gminy o kwotę 1.678.521 zł, w związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii, zrealizowanych zostało wiele ważnych i oczekiwanych przez Mieszakńców zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 2.918.779 zł, w tym środki własne stanowiły jedynie 1.069.448 zł. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: 1) przebudowę ulicy Ogrodowej w Krzęcinie; 2) termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie z wykorzystaniem OZE; 3) budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granowo; 4) przebudowę chodników przy osiedlu na ul. Mieszka I w Krzęcinie i drogi na ul. Osiedlowej w Granowie. Oprócz tych dużych inwestycji infrastrukturalnych wykonano także szereg mniejszych zadań remontowo-inwestycyjnych, które były finansowane między innymi ze środków funduszu sołeckiego.
Doceniając wysiłki i efekty działań, wszyscy obecni na sesji Radni, stosunkiem głosów 13 za, 0 – wstrzymujących się i 0 – przeciwnych, poparli udzielenie wójtowi votum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu!

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 12 lipca 2020, imieniny: Jana i Gwalberta

Najbliższe wydarzenie: