VII Sesja Rady Gminy Krzęcin

Uprzejmie zapraszam na VII Sesję Rady Gminy Krzęcin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. (środa), o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzęcin, w Sali Narad (parter budynku), ul. Tylna 7.

 

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności rady do podejmowania uchwał.
2.    Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krzęcin za rok szkolny 2018/2019.
6.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzęcin za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019 – 2033 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.
7.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Krzęcinie.
8.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzęcin.
9.    Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.    Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
12.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
13.    Projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14.    Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Krzęcin.
15.    Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzęcin.
16.    Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzęcin.
17.   Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej staży  
         pożarnej.
18.   Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
19.  Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
20.    Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
21.    Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Krzęcin na 2019 rok.   
22.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzęcin na lata 2019-2033.
23.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
24.    Wnioski i zapytania sołtysów.
25.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania sołtysów.
26.    Informacje Przewodniczącego Rady.
27.    Zamknięcie obrad.

                                PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

                                        Artur Konopelski

 

Wpisany przez: Admin

  • :
  • :

Dziś jest niedziela 05 lipca 2020, imieniny: Karoliny i Antoniego

Najbliższe wydarzenie: